Budżet Powiatu Sokołowskiego na 2018 rok uchwalony

Dziewiętnastego grudnia odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu. Podczas obrad zostało przedstawione sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacje z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Podjęto uchwały zwykłą większością głosów w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Powiatu, powierzenia Gminie Jabłonna Lacka wykonania zadań z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej, wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2018 – 2029 oraz  został uchwalony budżet Powiatu Sokołowskiego na rok 2018. Ponadto  Podjęto uchwałę o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017. Został przyjęty Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020, Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Sokołowskim na lata 2018 – 2022. Zatwierdzono plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.