Historyczny budżet

Budżet na 2018 rok to historyczny budżet naszego Powiatu zawiera rekordowe dochody i dużo inwestycji. Pierwszy raz wpływy do budżetu Powiatu przekroczą 100 mln zł.

Sporządzony i przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt wieloletniej prognozy finansowej i projekt budżetu na 2018 rok został przygotowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa z założeniem maksymalnej racjonalizacji wydatków bieżących i kontynuowaniu podjętych przedsięwzięć inwestycyjnych przy maksymalnej absorbcji środków zewnętrznych. Największe wyzwanie związane z realizacją budżetu w 2018 r. to realizacja centrum przesiadkowego i powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu. Jesteśmy przygotowani na realizację tego zadnia, jednak dwa przetargi pokazały, że trudno dziś o wykonawcę.

Budżet Powiatu to dochody i wydatki. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę prawie 108 mln zł, w tym dochody bieżące 46,3 mln zł. Planowane wydatki budżetu Powiatu ustalone zostały na kwotę ponad 112 mln zł,
w tym wydatki bieżące 44,7 mln zł. Planowane wydatki inwestycyjne w strukturze wydatków ogółem wynoszą ponad 60% i wynoszą prawie 62 mln zł.

Najważniejsze zadania i inwestycje do realizacji w 2018 roku to:

1. Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego kwota 52,6 mln zł.

2. Przebudowa drogi kategorii powiatowej na odcinku Kobylany Górne – granica administracyjna Powiatu Sokołowskiego (od km 8+760 do km 14+165), na terenie Gminy Repki kwota 7 mln zł.

3. Przebudowa drogi kategorii powiatowej na odcinku Jabłonna Lacka – Gródek (od km+090 do km 20+450, na odcinku o dł. 4,360 km) na terenie Gminy Jabłonna Lacka kwota 2 mln zł.

4. Odbudowa dróg powiatowych nr 4217W (od km 1+770 do km 2+757) i nr 3901W (od km 0+000 do km 0+631) w miejscowości Stara Maliszewa –etap I gm. Kosów Lacki kwota 850 tys. zł.

5. Przebudowa drogi kategorii powiatowej na odcinku Kożuchówek – Włodki, gmina Bielany i gmina Repki kwota 780 tys. zł.

6. Przebudowa drogi kategorii powiatowej w miejscowości Bielany Jarosławy wraz z odwodnieniem, gmina Bielany kwota 400 tys. zł.

7. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Łomna (od km 3+480 do km 4+600), gmina Kosów Lacki kwota 400 tys. zł.

8. Przebudowa – modernizacja drogi kategorii powiatowej na odcinku Wólka Rytelska – Długie Grzymki, gmina Ceranów kwota 300 tys. zł.

9. Przebudowa drogi kategorii powiatowej na odcinku Chądzyń – Kiełpiniec, gmina Sterdyń kwota 300 tys. zł.

10. Budowa odwodnienia w ciągu drogi kategorii powiatowej w miejscowości Brodacze, gmina Bielany kwota 130 tys. zł.

11. Przygotowanie dokumentacji projektowych budowy dróg powiatowych kwota 408 tys. zł.

12. Budowa systemu ostrzegania i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego kwota 564,3 tys. zł.

13. Dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim kwota 452 tys. zł.

14. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji kwota 226 tys. zł.

15. Likwidacja barier architektonicznych w Domu pomocy Społecznej w Wirowie – budowa windy kwota 200 tys. zł.

 

W 2018 roku Powiat Sokołowski planuje do realizacji lub współrealizacji 6 programów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

Największe planowane wydatki będą stanowiły wydatki na zadania oświatowe - kwota prawie 17,7 mln zł oraz wydatki na drogi Powiatowe kwota ponad 67 mln zł.

Reasumując Zarząd Powiatu przedstawił projekt budżetu Powiatu, które obrazuje konsekwentną politykę proinwestycyjną realizowaną od 2010 roku. Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości ponad 60% w 2018 roku stawiają Powiat Sokołowski w bardzo dobrym świetle, a działania Zarządu Powiatu skierowane dla dobra całej społeczności lokalnej. Taki budżet Powiatu Sokołowskiego na 2018 r. to budżet historyczny, jego pomyślna realizacja przyniesie mieszkańcom Powiatu Sokołowskiego wiele korzyści, pozwoli na rozwój potencjału gospodarczego  naszego subregionu.

W dniu 19 grudnia 2017 r. Rada Powiatu uchwaliła budżet, głosowanie nad budżetem:

ZA głosowało 9 radnych

PRZECIW głosowało 0radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ 8 radnych