Maksymalne dofinansowanie dla Powiatu Sokołowskiego

Powiat Sokołowski pozyskał  4,2 mln zł środków zewnętrznych na przebudowę drogi kategorii powiatowej i nieustannie  prowadzi działania, aby pozyskać środki finansowe na remonty dróg. W czwartek 8 lutego w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach została podpisana umowa na udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa  Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu”. 

Umowę z ramienia Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji w Powiecie Sokołowskim podpisała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i członek zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc z przedstawicielami Powiatu starostą Leszkiem Iwaniukiem i wicestarostą Martą Sosnowską.

Jest to bardzo ważna droga z punktu widzenia społecznego i gospodarczego o znaczeniu ponadlokalnym, łącząca miasto Sokołów i Łosice. Przebudowa drogi poprawi także jakość i warunki życia mieszkańców. 

W ramach dofinansowania zostanie przebudowana droga kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne – granica administracyjna Powiatu Sokołowskiego odługości 5,405 km na terenie Gminy Repki. Starostwo czyni starania by dalszy odcinek tej drogi byłprzebudowany. Zakres robót będzie obejmował poszerzenie nawierzchni jezdni do 6 merów wraz ze wzmocnieniem i wymianą istniejącej konstrukcji nawierzchni asfaltowej, wybudowanie chodnika z kostki brukowej betonowej oraz ścieku przykrawężnikowego i podchodnikowego.  Zostaną wybudowane perony autobusowe oraz przebudowane zjazdy do budynków indywidualnych i publicznych, skrzyżowania i przepusty, wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe oraz oczyszczone zostaną rowy wzdłuż drogi.