Zarzad Powiatu z absolutorium za 2017 rok

 

28 maja odbyła sięXL Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informację z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny przedstawiła wicestarosta Marta Sosnowska. Sprawozdanie z wykonania budżetu Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie. Regionalna Izba Obrachunkowa wniosek zaopiniowała w ten sam sposób. Rada podjęła zwykłą większością  głosów uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe Powiatu Sokołowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Starosta Leszek Iwaniukpodsumował działalność pracy własnej i Zarządu za 2017 rok oraz z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego tak:

 …Rok 2017 to intensywna praca całego Zarządu oraz pracowników Starostwa Powiatowego. W marcu 2017 r. Powiat Sokołowski złożył w konkursie w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego” .

Umowa o dofinansowanie została podpisana 3 listopada. Przedmiotem projektu jest m. in. budowa centrum przesiadkowego przy bazie PKS S.A. w Sokołowie Podlaskim wraz z systemem informacji pasażerskiej, budowa komunikacyjnych ścieżek pieszo- rowerowych– łącznie ponad 51 km, przebudowa ulic i dróg – ponad 30 km, zmiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Sokołowie Podlaskim oraz w miejscowościach Jabłonna Lacka, Niewiadoma, Nieciecz Włościańska, Bujały Mikosze i Bujały Gniewosze – łącznie 545 punktów.  Budowa parkingów Park&Ride – 3 szt. i Bike&Ride – 4 szt., utworzenie systemu wypożyczalni rowerów w Sokołowie Podlaskim, Sabniach i w Jabłonnie Lackiej. Projekt realizowany jest przez Powiat Sokołowski w partnerstwie z miastem Sokołów Podlaski, gminą Jabłonna Lacka i gminą Sabnie. Z uwagi na problem z wyłonieniem wykonawców robót termin zakończenia realizacji i rozliczenia finansowego projektu został przełożony na koniec grudnia 2019 roku. Łączna wartość projektu wynosi 53.449.787 zł, dofinansowanie wynosi 90 %, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 42.759.830 zł i ze środków krajowych 5.344.978 zł. W 2017 roku zostało ogłoszonych 5 postępowań przetargowych na realizację tego zadania. Niestety złożone oferty znacznie przekraczały cenę, jaką Powiat i Gminy –Partnerzy mogli przeznaczyć na realizację zamówienia. W 2018 po uzyskaniu wydłużenia terminu realizacji projektu wykonawcy rozpoczęli prace w terenie.

Ważne dla Powiatu liczby dotyczące wykonania budżetu za 2017 r.

  1. Stan mienia Powiatu Sokołowskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 126 mln zł.
  2. Uchwalony przez Radę Powiatu Sokołowskiego budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 47,7 mln zł. Dochody wykonano w kwocie 48,1 mln zł, co stanowi 101% planu.
  3. Uchwalony przez Radę Powiatu Sokołowskiego plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 48,8 mln zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 46,3 mln  zł, co stanowi 95% ogółu planu.
  4. Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 4,9 mln zł. Wydatkowano kwotę 3,9 mln , co stanowi 80% planowanych wydatków na inwestycje i8% zrealizowanych wydatków ogółem.
  5. W celu poprawienia płynności SP ZOZ, w związku z niepłaceniem nadwykonań przez NFZ udzielona została pożyczka dla Szpitala w wysokości 1 mln zł.
  6. Środki zewnętrzne unijne pozyskane przez Zarząd Powiatu w 2017 r. wynosiły ponad 2,3 mln zł.
  7. Zadłużenie Powiatu na koniec 2017 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych wyniosło 22,5 mln zł.
  8. Powiat na 31.12.2017 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych z tytułu, np. dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.
  9. Zarząd Powiatu Sokołowskiego, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi, a także realizował uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego związane z wykonywaniem budżetu.

Najważniejsze drogi zmodernizowane w 2017 r.to przebudowy dróg na odcinkach: Jabłonna Lacka - Toczyski w Gminie Jabłonna Lacka, o dł. 1350 mb,  na odcinku Józin-Kamianka w Gminie Repki o dł. 1245 mb,na odcinku Mołożew-Skrzeszew w Gminie Jabłonna Lacka,w  Paderewku w Gminie Sterdyń o dł. 500 mb,  na odcinku Kamianka-Czekanów w Gminie Repki o dł. 250 mb,w Paczuskach Dużych w Gminie Bielany o dł. 120 mb,  na odcinku Kowiesy - Rozbity Kamień w Gminie Bielany o dł. 150 mb, w Kamiance w Gminie Repki o dł.150 mb, w Suchodole w Gminie Sabnie o dł. 350 mb.

Ponadto dokonano przebudowy chodników w Gminie Kosów Lacki, w Gminie Repki oraz w Gminie Bielany, wydatkowano na ten cel kwotę 380 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym na remonty dróg przeznaczona została kwota w wysokości prawie  300 tys. zł. – wyremontowano 14,93 tys. metrów kwadratowych dróg (o prawie 3 tys. metrów kwadratowych więcej niż w 2016 r.).

Na zadania inwestycyjne przekazano dla SPOZ dotację w wysokości 383,7 tys. zł.
W okresie sprawozdawczym Powiat dokonał objęcia dodatkowych akcji PKS S.A., na kwotę 300 tys. zł.

Zarząd dba o oświatę w powiecie w okresie sprawozdawczym ponad subwencję na utrzymanie szkół i placówek oświatowych wydatkowano kwotę 1,9 mln zł. Ponadto na zadania inwestycyjne w oświacie wydatkowana została kwota 302,4 tys. zł. (wykonanie klimatyzacji w siłowni w hali sportowej, wymiana instalacji elektrycznej w Bursie Międzyszkolnej, przebudowa węzła cieplnego w Zespole Szkół Nr 1 oraz budowa windy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II).”

Zarząd Powiatu Sokołowskiego otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok zwykłą większością głosów.

Ponadto zostały przedstawione sprawozdania za rok 2017: z działalności PUP, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim, z działalności Rady Społecznej SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim,z wykonania planu finansowego SPZOZ, Zarządu Powiatu Sokołowskiego z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz ocenę stanu sanitarnego Powiatu Sokołowskiego i zasobów pomocy społecznej. 

Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Sokołowie Podlaskim za 2017 rok oraz w sprawie zabezpieczenia środków na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR”. Rada podjęła także uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2018-2029 i wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu zwykłą większością głosów.