XLIV Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego

Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego która odbyła się 19 października miała szczególny charakter ze względu na dwie ważne rocznice – 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 20-lecie Samorządu Powiatu Sokołowskiego.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wykonali program artystyczny, w którym zaśpiewali znane utwory patriotyczne oraz recytowali wiersze m.in. Adama Asnyka czy Czesława Miłosza.

Przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego Jarosław Puścion nawiązał do jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości mówiąc: „W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy Polska odzyskała niepodległość. Wydarzenie to ze względu na swoją wagę zasługuje na upamiętnienie. Od początku tego roku na terenie Powiatu Sokołowskiego odbywały się i wciąż się odbywają imprezy kulturalne i uroczystości o tematyce niepodległościowej. W kilkudziesięciu imprezach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich pokoleń mieszkańców ziemi sokołowskiej”.

Dalej odniósł się do reformy administracyjnej, która weszła w życie 1 stycznia 1999 r. tworząc Powiat Sokołowski. Wówczas słusznie uznano, że oddolna organizacja struktur państwowych przyczyni się nie tylko do sprawniejszego zaspokajania potrzeb obywateli, ale również do rozwoju gospodarczego i społecznego całego państwa. Zgodnie z zamysłem reformy z 1998 roku istotą samorządu powiatowego jest realizowanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat stanowi zatem szczebel pośredni między samorządem gminnym i wojewódzkim.

Przewodniczący z okazji 20-lecia Samorządu Powiatu Sokołowskiego podziękował radnym powiatowym wszystkich kadencji za pracę na rzecz mieszkańców. Szczególnie wyróżnił radnego Jana Godlewskiego z gminy Ceranów, który poświęca się pracy samorządowej już od 20 lat oraz Teresę Dąbrowską i Jerzego Strzałę, którzy pełnili funkcję radnych przez 4 kadencje. Uczczono również minutą ciszy zmarłych radnych powiatowych: Wincentego Trębickiego, Jana Rominkiewicza, Stanisława Celińskiego, Krzysztofa Czarkowskiego i Tadeusza Mroza. 

Piątkowe obrady były także doskonałą okazją do wręczenia stypendiów za rok szkolny 2017/2018. Rada Powiatu Sokołowskiego wyróżniła następujących uczniów: Kacper Potocki – ZS Nr 1 – stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce, Kamil Rozbicki – ZS Nr 1 – stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce, Piotr Kacprzyk – I LO – stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce, Jarosław Zieliński – ZSS – stypendium za szczególnie wyróżniające się wywiązywanie z obowiązków uczniowskich, Natalia Skomorucha – ZSS – stypendium za szczególnie wyróżniające się wywiązywanie z obowiązków uczniowskich, Jakub Lachowski – I LO – stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne, Olga Gąsowska – I LO – stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne, Olga Tomczuk – I LO – stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informację z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny. Przedstawiono również informację Zarządu Powiatu Sokołowskiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu za rok szkolny 2017/2018.

Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie: uchwalenia programu współpracy Powiatu Sokołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019; ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu; Statutu Powiatu Sokołowskiego; wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029 oraz wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu.

Starosta Leszek Iwaniuk podkreślił, że praca na rzecz lokalnej społeczności przez ostatnie 8 lat była dla niego ogromnym wyróżnieniem i wyzwaniem. Podziękował Urzędowi Wojewódzkiemu i samorządowi województwa mazowieckiego, wszystkim samorządom oraz radnym za współpracę przy realizacji inwestycji. Podkreślił również, że dzięki staraniom pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych udało się pozyskać ze środków zewnętrznych ponad 217 mln. złotych na różne inwestycje i przedsięwzięcia, które służą poprawie jakości życia mieszkańców.

Kierownicy jednostek organizacyjnych także podziękowali radnym za współpracę, za gospodarskie spojrzenie na Powiat oraz za kreatywność. Serdeczne podziękowania zostały skierowane do Zarządu Powiatu za zaangażowanie, dzięki któremu wiele trudnych zadań i spraw zostało zrealizowanych.

Na koniec sesji każdy radny otrzymał z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu okolicznościowy grawerton oraz goździk.