V sesja Rady Powiatu Sokołowskiego

Podczas V sesji Rady Powiatu Sokołowskiego w dniu 10 kwietnia radni przyjęli sprawozdania powiatowych jednostek i służb za rok 2018 oraz wybrali członków komisji konkursowej, która przeprowadzi postępowanie na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim.

 

         Stan bezpieczeństwa na terenie powiatu sokołowskiego przedstawił Komendant Powiatowy Policji insp. Wiesław Nasiłowski. Ogółem na terenie powiatu sokołowskiego doszło do 873 przestępstw, których poziom wykrywalności szacuje się na 86%.  Liczba ujawnionych przez policjantów prewencji wykroczeń to 1991 ogółem. Na terenie powiatu miały miejsce również interwencje policji dotyczące przemocy w rodzinie czy przestępczości nieletnich. W zakresie bezpieczeństwa na drogach liczba wypadków i kolizji w roku 2018 wzrosła w porównaniu do roku 2017, a głównymi przyczynami tego są: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu czy pierwszeństwa pieszemu. Niestety według danych policji wzrosła też liczba nietrzeźwych kierujących pojazdami przy mniejszej o ok. 4 tys.  liczbie zbadanych na obecność alkoholu kierowców. Komendant Powiatowy Policji przedstawił radnym zadania, jakie stoją przed funkcjonariuszami  w roku 2019. Są wśród nich miedzy innymi: zwiększenie skuteczności ujawniania i zwalczania przestępstw, utrzymanie właściwego poziomu czasu reakcji na zdarzenie i zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną.

        Z przedstawionej radnym przez Komendanta Powiatowego PSP w Sokołowie Podlaskim  st. bryg. Tomasza Wilka informacji wynika, iż w roku 2018 liczba zdarzeń, w których niezbędna była interwencja strażaków zwiększyła się w porównaniu do 2017 r. o 23%. Analiza szczegółowa wskazała wzrost miejscowych zagrożeń  o 14 %, duży wzrost liczby pożarów – aż o 59% oraz wzrost alarmów fałszywych – o 39%. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w miesiącach czerwiec (137) i sierpień (207). Ważnym elementem pracy KP PSP w 2018 r. było propagowanie ochrony przeciwpożarowej wśród społeczeństwa między innymi poprzez włączenie się w działania prewencyjne ogólnopolskiej akcji „Czad cichy zabójca” czy organizację spotkań edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych.

         Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Błońska dokonała podsumowania działań PUP i stanu bezrobocia w powiecie sokołowskim za rok 2018. Z przedstawionego radnym sprawozdania wynika, iż liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne stanowiła 1 326 osób, a wśród tych osób niewielką przewagę miały kobiety (673 osoby, co stanowiło 50,75% ogółu zarejestrowanych). Stopa bezrobocia w powiecie sokołowskim w 2018 roku wyniosła 5,8%.Największy jej spadek odnotowano w październiku, co również pokrywa się z najniższą liczebnością osób zarejestrowanych, która wówczas wynosiła 1 181 osób. Niski poziom bezrobocia nie oznacza jednak, że sytuacja jest optymistyczna. Nadal jest duża grupa osób, która wymaga działań aktywizacyjnych i pomocowych. Nadal najliczniejszą grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne (55,35% ogółu zarejestrowanych), a drugą co do wielkości: bezrobotni do 30 roku życia (33,41%) (w tym bezrobotni do 25 roku życia stanowią blisko 17% zarejestrowanych).  W 2018 roku doradcy klienta w PUP w ramach pośrednictwa pracy zagospodarowali 2 410 miejsc pracy, w tym 1 880 niesubsydiowanych miejsc pracy. Najwięcej wolnych miejsc zgłoszonych było w marcu oraz listopadzie, a najmniej w październiku i grudniu. Ważnym działaniem PUP była tez realizacja 2 projektów współfinansowanych ze środków EFS, tj.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sokołowskim (III)” (PO WER), oraz „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sokołowskim (II)” (RPO WM). Liczba uczestników w obu projektach w 2018 roku to 219 osób.

         Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jak również efekty pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w roku 2018 przedstawiła radnym Dyrektor PCPR Maria Lilia Kosel. Głównymi zadaniami Centrum były: organizowanie i zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej i warsztacie terapii zajęciowej na terenie powiatu sokołowskiego, pełnienie funkcji organizatora instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, pomoc dla osób usamodzielnianych, udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, poradnictwo rodzinne oraz rehabilitacja społeczna osób  niepełnosprawnych. Ważne miejsce w działalności PCPR stanowił też pilotażowy program  „Aktywny samorząd”, którego celem jest likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program realizowany był w ramach likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, likwidacji barier w poruszaniu się i pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.  Jak poinformowała dyrektor PCPR w powiecie sokołowskim w roku 2018 powstały cztery nowe rodziny zastępcze, a dla wszystkich istniejących rodzin zastępczych zorganizowano szkolenia warsztatowe podnoszące ich kwalifikacje. PCPR zapewniał też rodzinom pieczy zstępczej  pomoc i wsparcie w ramach grup wsparcia i rodzin samopomocowych oraz poradnictwo i terapie specjalistyczne.

       Podczas V sesji Rady Powiatu podjęte zostały uchwały, między innymi w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim. W skład komisji powołano wicestarostę Ryszarda Domańskiego na przewodniczącego komisji, a Jerzego Błońskiego, Jolantę Ciołkowską, Jacka Odziemczyk, Marka Ratyńskiego i Łukasza Śmiejkowskiego na członków komisji.

       Radni podjęli też uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej powiatu.

Wśród wprowadzonych zmian znalazła się planowana do udzielenia i spłaty pożyczka dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. w Sokołowie Podlaskim w wysokości 500 000,00 zł., która stanowi czasową poprawę płynności finansowej Przedsiębiorstwa.

W planie wydatków Powiatu znalazły się też zakupy recyklera i samochodu samowyładowczego na potrzeby Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego, jako wyposażenie niezbędne do bieżących napraw nawierzchni. Recykler to maszyna służąca do grzania i powtórnego przerobu materiału z zerwanych nawierzchni bitumicznych, a jego największą zaletą poza prostą obsługą, jest możliwość dokonywania napraw niezależnie od pory roku.

Zwiększone zostały wydatki dla szpitala powiatowego z przeznaczeniem na modernizację oddziału wewnętrznego (część A i B), oddziału rehabilitacji oraz oddziału chirurgicznego. W ramach wydatków dla SP ZOZ zaplanowano przeznaczenie środków finansowych na zakup myjki do endoskopów, materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych (5 szt.), pomp dyfuzyjnych (4 szt.) oraz wideo laryngoskopu. Łączna wartość planowanych wydatków to pond 565 650 zł.

         Przyjęciem protokołu z IV sesji Rady Powiatu obrady zakończono.