Pieniądze na windę w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie

Powiat Sokołowski rozpoczyna realizację projektu pn. „Zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie dostępu do pomieszczeń rehabilitacyjnych poprzez budowę szybu i montaż windy zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie”. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego w roku ubiegłym, 4 czerwca w kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego w imieniu Powiatu Sokołowskiego umowę podpisali: starosta Elżbieta Sadowska i wicestarosta Ryszard Domański. Wartość dofinansowania z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych wynosi 50 % kosztów tj. kwota ponad 150 tys. zł.

 

Dom Pomocy Społecznej mieści się w zabytkowym poklasztornym budynku dwukondygnacyjnym i nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada schody i podjazd na zewnątrz budynku. W DPS przebywa około 100 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie z różnymi jednostkami chorobowymi. Większość z tych osób w mniejszym lub większym stopniu ma problemy z poruszaniem się. Osoby mieszkające w DPSie są w większości ludźmi starszymi, którzy ze względu na swój wiek i różne schorzenia mają duży problem z poruszaniem się po schodach.

 

Dzięki wyposażeniu budynku w windę zlikwidowana zostanie poważna bariera architektoniczna umożliwiająca osobom niepełnosprawnym korzystanie z pomieszczeń rehabilitacyjnych znajdujących się na piętrze. W wyniku realizacji projektu zapewniony zostanie jednakowy dostęp mieszkańcom domu do gabinetów rehabilitacyjnych i pomieszczeń, w których prowadzone są różne zajęcia terapeutyczne, psychologiczne, edukacyjne i szkoleniowe, dzięki którym przy aktywnym uczestnictwie mieszkańców domu, możliwe będzie osiągnięcie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

 

Wybudowanie szybu i montaż windy umożliwi również przyjmowanie nowych mieszkańców domu - osób leżących, poruszających się na wózku inwalidzkim lub przy balkoniku, umieszczając ich w pokojach na piętrze i umożliwiając im udział w zajęciach rehabilitacyjnych. Nowo przyjęci chorzy będą mogli korzystać między innymi z wyposażenia służącego rehabilitacji.

 

Powiat Sokołowski ogłosił przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

 

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego