X sesja Rady Powiatu Sokołowskiego

W czwartek 24 października odbyła się X sesja Rady Powiatu Sokołowskiego.

W trakcie obrad, starosta Elżbieta Sadowska przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz udzieliła informacji z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.

Ponadto podjęto następujące uchwały wedle przyjętego porządku obrad:

 - Uchwała w sprawie uchwalenia programy współpracy Powiatu Sokołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność użytku publicznego na rok 2020.

- Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych, będących własnością Powiatu Sokołowskiego.

- Uchwała w sprawie powierzenia zadań zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie gminy Bielany w sezonie 2019/2020.

- Uchwała  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029.

- Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu.

Starosta oraz Przewodniczący Rady Powiatu przedstawili informacje o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.

W kolejnym punkcie obrad przyszedł czas na wolne wnioski i oświadczenia radnych oraz sprawy różne.

Radni przyjęli również protokół z poprzedniej IX Sesji Rady Powiatu, po czym zamknięto obrady i zakończono sesję.