XII Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego

W piątek 20 grudnia w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się XII sesja Rady Powiatu Sokołowskiego. Sesję wyjątkowo rozpoczęto od wręczenia Stypendiów Rady Powiatu Sokołowskiego za rok szkolny 2018/2019 dla łącznie 27 uczniów ze szkół, nad którymi pieczę sprawuje Powiat Sokołowski.

Odbyło się również wręczenie nagrody Zarządu i Rady Powiatu Sokołowskiego dla grupy teatralnej „Preteksty” z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie  w dowód uznania dla osiągnięć artystycznych uczniów.

Po zakończeniu ceremonii wręczenia nagród rozpoczęły się dalsze obrady podczas których, starosta Elżbieta Sadowska przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz udzieliła informacji z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny. 

Ponadto podjęto następujące uchwały wedle przyjętego porządku obrad:

 - Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020 – 2033.

- Uchwalenie budżetu Powiatu Sokołowskiego na rok 2020, które obejmowało: odczytanie projektu uchwały budżetowej, przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji, dyskusję nad projektem i głosowanie nad wniesionymi poprawkami, głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

- Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określania zadań realizowanych przez Powiat ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w roku 2019.

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

- Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Powiat Sokołowski.

- Podjęcie uchwały w sprawie zamiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2019-2029.

- Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu.

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.

- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Anety Lipskiej, której starosta Elżbieta Sadowska oraz przewodniczący Rady Powiatu Jacek Odziemczyk serdecznie podziękowali za dotychczasowe pełnienie tej funkcji.

- Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu. Na tą ważną funkcję powołano Iwonę Odrobińską, którą serdecznie powitali i pogratulowali starosta, przewodniczący, a także radni.

  W kolejnym punktach obrad przyszedł czas na wolne wnioski i oświadczenia radnych oraz sprawy różne. Radni przyjęli również protokół z poprzedniej XI Sesji Rady Powiatu, po czym zamknięto obrady i zakończono sesję.