Program wyrównywania różnic między regionami III

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanych w 2020 r.

 

Powiat Sokołowski informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków i wystąpień dotyczących uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

 

Realizatorem Programu dla obszarów B, C, D, F i G jest samorząd powiatowy tj. Powiat Sokołowski z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 23.

 

Realizatorem Programu w obszarach A i E jest Oddział Mazowiecki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach:

  1. obszaru A - na zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  2. obszaru B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3. obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  4. obszaru D – na likwidację barier transportowych;
  5. obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  6. obszaru F – na tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  7. obszaru G – na finansowanie poza algorytmem zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć:

1.     w obszarze A - do 150.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych - część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

2.      w obszarze B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3.     w obszarze C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

   4.        w obszarze D – na likwidację barier transportowych do:

             a.    90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

           b.    80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 

             c.    270.000,00 zł dla autobusów;

 5.      w obszarze E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

 6.      w obszarze F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

 

W przypadku obszaru G nie ustalono wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

 

Zgodnie z „Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III” maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji każdego projektu dla powiatu sokołowskiego na 2020r. przedstawia się następująco:

1.      obszar B – 35%

2.      obszar C – 50%

3.      obszar D – 60% placówki służące rehabilitacji; 70% warsztaty terapii zajęciowej;

4.      obszar E – 20%

 

Projektodawcy zainteresowani uczestnictwem w programie mogą składać projekty dotyczące obszarów B, C, D, F i G  w terminie do dnia 14 lutego 2020 roku. Dokumenty (z dopiskiem: Dotyczy „Programu wyrównywania różnic między regionami III”) można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Powiat Sokołowski, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski.

 

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru A i E programu przyjmowane są bezpośrednio w Oddziale Mazowieckim PFRON, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

 

Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl w zakładce: programy i zadania PFRON/programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III.

 

Informacji na temat przygotowania projektów/wniosków w ramach programu udzielają również pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski tel/fax 25 787 22 02.

 

 

Załączniki:

1.Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.