XXVIII Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego

W dniu 30 września odbyła się XXVIII Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego, która została przeprowadzona w hybrydowym trybie obradowania. 

Po otwarciu obrad przez przewodniczącego Rady Powiatu Sokołowskiego Jacka Odziemczyka, starosta Elżbieta Sadowska przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informację z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny. Następnie skarbnik Powiatu Iwona Odrobińska przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r. oraz informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Kolejnymi ważnymi punktami obrad sesji były między innymi:

- Przedstawienie  informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim za I półrocze 2021r.,

- Przedstawienie sprawozdań z działań podjętych w roku 2020 na terenie Powiatu Sokołowskiego przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie.

- Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sokołowskiego z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2021r.

Ponadto radni Powiatu Sokołowskiego podjęli następujące uchwały:

-  Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

-  Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości.

- Uchwałę o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w miejscowości Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie – ETAP I i II”.

- Uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2033.

- Uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2021r.