XXXI Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego

W dniu 21 grudnia odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego, która została przeprowadzona w trybie hybrydowym ze względu na panująca pandemię Covid – 19.

We wnioskach do porządku obrad Zarząd Powiatu zgłosił dwa projekty uchwał, odpowiednio w punkcie 10., tj.  podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sokołowskiego na lata 2022 – 2025, z perspektywą do roku 2029 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz drugi projekt uchwały w punkcie 11. dotyczący zmiany Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Sokołów Podlaski. Następnie starosta Elżbieta Sadowska przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informację z działalności Zarządu Powiatu Sokołowskiego za okres międzysesyjny.

Najważniejszym punktem XXXI Sesji Rady Powiatu Sokołowskiego było uchwalenie budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2022 r. poprzedzone odczytaniem projektu Uchwały Budżetowej,  przedstawieniem opinii i wniosków komisji stałych, przedstawieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawieniem stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków komisji oraz dyskusją nad projektem uchwały budżetowej.

W pozostałych punktach radni podjęli uchwały w sprawie:  rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sokołowskiego na 2022 rok. Podjęli uchwałę o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021, uchwałę w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, uchwałę o zmianie uchwały Nr XXIII/138/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Sokołowskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, podjęli także uchwałę o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2036 oraz uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2021 r., jak również zatwierdzili plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.

Kolejnymi punktami porządku obrad były wolne wnioski i oświadczenia radnych oraz sprawy różne, po czym radni przyjęli protokół z XXX sesji Rady Powiatu Sokołowskiego, a następnie przewodniczący Jacek Odziemczyk zamknął obrady.