XXX sesja Rady Powiatu Sokołowskiego

25 września odbyła się XXX sesja Rady Powiatu Sokołowskiego. Radni większością głosów przyjęli sprawozdanie starosty Leszka Iwaniuka z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informację z działalności Zarządu Powiatu, która przedstawiła wicestarosta Marta Sosnowska za okres międzysesyjny. Aleksandra Dziwulska kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Mińsku Mazowieckim przedstawiła informację o stanie środowiska i wynikach kontroli na terenie Powiatu Sokołowskiego za 2016 r. 

z którego wynika, iż nie wystąpiły zdarzenia o charakterze poważnych awarii, które mogłyby w sposób istotny wpłynąć na stan środowiska, a wskaźniki badań i kontroli świadczą o stosunkowo niewielkim zanieczyszczeniu środowiska zarówno w powietrzu, wodach powierzchniowych i podziemnych, hałasu i pól elektromagnetycznych,  a w stosunku do lat ubiegłych (2013-2015) nawet malejący.   Przyjęto informację z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2017 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Przejęto sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok. Radni przyjęli także informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim za I półrocze 2017 r. oraz podjęli uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2017-2029 zmiany w uchwale budżetowej Powiatu.   

Przyjęli również sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sokołowskiego z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2017 r. oraz protokół z  XXIX sesji Rady Powiatu.