„Mały Ogród Wielkich Możliwości”

Innowacyjnie zaprojektowany i wyposażony Ogród Multisensoryczny oddany do użytku  przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.

Celem głównym projektu było stworzenie na niewielkiej powierzchni terenu przyszkolnego ogrodu multisensorycznego dającego wielorakie możliwości wykorzystania         
w celach poznawczych, edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, a także praktycznego nabycia umiejętności ogrodniczych i podniesienia poziomu wiedzy z zakresu życia roślin i organizmów z nimi związanych.

Projekt w swoich założeniach i rozwiązaniach technicznych ma charakter multisensoryczny
a więc prezentacja obiektów i roślin odbierana będzie wszystkimi zmysłami: wzrokiem, zapachem, słuchem, dotykiem, nawet smakiem. Ujęcie interdyscyplinarne prezentować będzie bogactwo przyrody poprzez np. wykonywanie prac ogrodniczych, uprawę warzyw, próbowanie owoców i ziół, obserwowanie owadów, chodzenie „bosą stopą"
po naturalnym podłożu, upajanie się pięknem i zapachem kwiatów.

Odbiorcami projektu będą uczestnicy zajęć edukacyjno-terapeutycznych, głównie uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, a także placówek opiekuńczo wychowawczych, instytucji wspierających rozwój, edukację i wychowanie dzieci
i młodzieży Powiatu Sokołowskiego oraz sąsiadujących powiatów. Jest to innowacyjnie zaprojektowany i wyposażony ogród multisensoryczny.

Zadanie obejmowało:

1.    Utworzenie terenów zielonych z nasadzeniami roślinnymi(strefami ogrodowymi) i elementami uzupełniającymi:

Eksperymentalnej uprawyroślin w skrzyniach wyposażonej w tablice edukacyjne oraz pojemniki na rośliny. Niektóre ze ścian pojemników wyposażone zostały w siedziska dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ścieżki „bosych stóp"umożliwiających dzieciom i młodzieży bezpośredni kontakt z naturą i stymulację wielozmysłową-poznania stopami różnych materiałów i ich faktur.

„Ogrodu sensorycznego" stanowiącego zestaw rekwizytów terenowych dających poznać dotykiem faktury, temperatury, kształty różnych obiektów i materiałów tj. kłody drewna z korą, fragmenty korzeni, pniaki różnych gatunków drzew, ceramikę, głazy, kamienie szorstkie, otoczaki różnych minerałów oraz materiały sypkie oraz rośliny ogrodów skalnych.

„Ogrodu hortiterapeutycznego"jako elementu terapii wykorzystujący  rośliny w pracy
z dziećmi niepełnosprawnymi, polegający na wykonywaniu w ogrodzie pracy fizycznej związanej z jego utrzymaniem. Zaprojektowano go jako zespół rabat pozwalający na wygodny sposób pracy przy uprawie ziół i warzyw.

„Ogrodu wabiącego ptaki i owady" z myślą o wzbogaceniu sensorycznego oddziaływania obiektu o śpiew ptaków, odgłosy owadów i efekt „motylego ogrodu" w słoneczne dni, co zapewnią zastosowane tu gatunki roślin miododajnych oraz stanowiących bazę pokarmową ptaków .  

„Ogrodu sylwoterapeutycznego”leśnego zakątka zaprojektowanego w celu pobudzania organizmu do samo leczenia poprzez przebywanie w obecności drzew i krzewów.  

„Wiaty hortiterapeutycznej” wyposażonej w ławy i stoły służące do zajęć lekcyjnychpozwalająca na prowadzenie zajęć edukacyjnych w plenerze.

  „Ogrodu bylinowego” stanowiącego kompozycję złożoną z roślin o różnej wysokości
i pokroju, zaprojektowanej w celu stworzenia kolorowego tła dla wiaty hortiterapeutycznej.

„Ogrodu form geometrycznych” pn. „Zielony labirynt” stanowiącego zawiłe zielone korytarze z formowanego bukszpanu. System zielonych korytarzy został zaaranżowany w taki sposób, aby w zabawie mogły wziąć udział jednocześnie dwie osoby. Wewnątrz labiryntu znajduje się kwatera, w której na czas zabawy ustawiony zostanie element stanowiący cel wędrówki.

2.    Umieszczenie tablic edukacyjnych,wyposażenie stref ogrodowych w pomoce i gry dydaktyczne terenowe ( labirynt wiedzy z wizytą w ulu, światowid – pszczelarstwo, leśne liczydło, dendrofon, leśna okręcanka, cztery strony lasu)i elementy uzupełniające tj. :rzeźby z litego drewna: pszczoły, owoce leśne; tropy leśnych zwierząt.

Wartość całkowita zadania wynosi 214.319,74 zł, z tego uzyskane dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie wynosi  143.839,38 zł.