Z Sesji Rady Powiatu Sokołowskiego

20 listopada w godzinach popołudniowych odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego.Wykonanie uchwał Rady Powiatu i informacje z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny odczytała wicestarosta Marta Sosnowska.Następnie została przedstawiona informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Sokołowskiego za rok szkolny 2016/2017.

W dalszej części radni przystąpili do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. W punkcie 12 dotyczącym zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, przewodniczący poprosił o zadawanie pytań dyrektor

SPZOZ w Sokołowie Podlaskim. Po zgłoszeniu pytań przez radnych przewodniczący poinformował o zamknięciu listy pytań i pytających (więcej zgłoszeń nie było) następnie ogłosił 10 minutową przerwę.Po przerwie udzielił głosu dyrektor SPZOZ Ewie Wojciechowskiej celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Pani dyrektor odpowiedziała na wszystkie pytania, po czym radni chcieli zadawać dalsze pytania. Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że dyskusja została już zamknięta i był czas na zadawanie pytań. Wtedy przewodniczący Klubu PiS wyraził swoje niezadowolenie i razem z całym klubem opuścił obrady XXXI Sesji Rady Powiatu. Ponieważ na sali zostało kworum zdolne do podejmowania dalszych uchwał przewodniczący kontynuował kolejne punkty porządku obrad. Po podjęciu wszystkich uchwał zostały przedstawione przez przewodniczącego i starostę informacje z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.

Na koniec sesji starosta Leszek Iwaniuk odniósł się do opuszczenia w trakcie trwania sesji sali obrad przez radnych klubu PiS. Podkreślił, że obrady sesji prowadzone przez przewodniczącego Jarosława Puściona są w sposób bardzo dobry i uporządkowany. Przewodniczący Jarosław Puścion zapewnił, że  odniesie się do tej sytuacji na najbliższej sesji, stwierdzając że dla niego są ważne fakty, a nie insynuacje.  Podkreślił, iż nie wyraża zgody na przekształcenie obrad Rady na jarmark. Przyjęciem protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu zakończono obrady.