Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Powiat Sokołowski informuje, iż w 2017 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jednostką organizacyjną Powiatu Sokołowskiego wyznaczoną do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Jednym z realizowanych kierunków działań w programie jest Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II:

  1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim,  ul.Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski, pokój 003, na stronie internetowejwww.pcprsokolow.ploraz  pcpr-sokolowpodlaski.bip.net.pl

Wnioski na Moduł II są przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, pokój 003 w terminie od dnia 1 września2017r. do dnia 10 października 2017r. ( semestr zimowy 2017/2018)

Szczegółowych informacji dotyczących uczestnictwa w pilotażowym programie „Aktywnysamorząd” udzielają pracownicy PCPR  pod numerem telefonu 25 787 22 02 w godzinach 8:00 – 16:00.

Pełny opis programu jest dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl.w zakładce: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html