Inwestycje powiatowe w latach 2011 - 2020

 

 

Inwestycje zrealizowane przez Powiat Sokołowski w latach 2011 - 2020

 

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Koszty zadania ogółem Środki zewnętrzne na realizację zadania
1. Zakup komputerów stacjonarnych do sali dydaktycznej ZS NR 1 w Sokołowie Podlaskim - zestawy komputerowe - 14 szt., przełącznik switch - 7 szt., routery - 7 szt., zestawy montażowe do kabli - 7 szt. 11.12.2020 - 28.12.2020 39 962,00 -
2. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  w okresie epidemii COVID - 19 - zakup 29 laptopów oraz środków ochrony indywidualnej. 28.11.2020 - 30.11.2020 91 163,00

76 832,00

EFS w ramach POWER

14 330,86

wkład krajowy

3. Zdalna Szkoła - zakup 34 laptopów do nauki zdalnej 31.03.2020 - 15.12.2020 69 666,00

69 666,00

grant z POPC

4. Zakup 10 kpl. nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla KP PSP w Sokołowie Podl. 14.10.2019 - 18.11.2019 34 932,00

30 000,00

dotacja WFOŚIGW

5. Utworzenie nowej pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podl. 09.10.2019 - 31.12.2019 48 078,72

33 655,00

dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego

6. Zakup drona wielozadaniowego 08.11.2019 - 02.12.2019 41 132,03

30 000,00 - budżet Województwa Mazowieckiego

5 000,00 - darowizna

2 000,00 - Miasto Sokołów Podlaski

1 000,00 - Miasto i Gmina Kosów Lacki

1 000,00 - Gmina Bielany

7. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie dostępu do pomieszczeń rehabilitacyjnych poprzez budowę szybu i montaż windy zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie 02.05.2019 - 30.12.2019 363 705,41

150 859,64

środki PFRON

8. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego sprzyjającego aktywności fizycznej oraz rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości w I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podl. 25.10.2018 - 21.12.2018 344 125,09

100 000,00

dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego

9. Ogrodzenie i ścieżki piesze w Zespole Szkół Specjalnych 01.08.2017 - 24.08.2017 24 390,90 -
10. Ogród multisensoryczny "Mały Ogród Wielkich Możliwości" przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II  w Sokołowie Podlaskim do 29.06.2017 213 510,31

143 839,38

dotacja WFOŚiGW

11. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim 15.02.2017 - 04.05.2017 110 240,00

32 984,00

dotacja PFRON

12. Remont Sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym oraz sali gimnastycznej i korekcyjnej w Zespole Szkół Nr 1 09.08.2016 - 02.12.2016 263 094,46

131 546,00

dotacja z MSiT

13. Budowa "Ptasiego Centrum" na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim w ramach zadania "Budowa Hali Sportowej przy ZS Nr 1 w Sokołowie Podlaskim" 25.08.2016 - 23.11.2016 98 786,92

29 589,00

dotacja WFOŚiGW

14. Budowa nawierzchni dróg wewnętrznych, stanowisk postojowych, placów, chodników i ogrodzenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową wraz z infrastrukturą" 01.06.2016 - 09.09.2016 293 226,20

95 800,00

dotacja MSiT

15. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim 07.10.2014 - 12.09.2016 6 030 739,00 1 857 000,00
16.

Remont sali gimnastycznej w I LO w Sokołowie Podlaskim

do 30.11.2014 202 724,65 101 300,00


 

Wykaz inwestycji na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych przez Powiat na terenie

miasta Sokołów Podlaski w latach 2018-2020.  

 

2020

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Miasta Wartość dofinansowania zewnętrznego/źródła
1. Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego - Przebudowa ul. Długiej  792 634,14 -

222 779,20

UE

569 854,94

2. Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego - Rozbudowa ulicy Niecieckiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Świerkową i budową kanalizacji deszczowej w ulicy Niecieckiej i Świerkowej; Przebudowa ulicy Wilczyńskiego 4 150 877,10 671 999,57

671 999,56

UE

2 717 585,66

BP

89 292,31

3.

Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego -  Rozbudowa ulicy Targowej  i Oleksiaka „Wichury” z parkingami przy ulicy Targowej i Oleksiaka „Wichury” wraz z budową kanalizacji deszczowej (Wiaty przystankowe, wiaty Parkingów B&R przy ulicy Targowej oraz wiaty parkingów B&R przy ulicy Oleksiaka „Wichury”);

Budowa parkingu „B&R” w miejscowości Sabnie;

Budowa Parkingu „B&R” w miejscowości Jabłonna Lacka

2 379 844,13

265 139,30

Miasto Sokołów Podlaski

160 675,81

 

Gm. Sabnie

77 442,14

parking "B&R" w Sabniach

 

Gm. Jabłonna Lacka

27 021,35

parking "B&R" w Jabłonnie Lackiej

UE

1 747 195,74

BP

102 369,78

RAZEM: 7 323 355,37 937 138,87 1 159 918,06 5 226 298,33

 

2019

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Miasta Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1 Rozbudowa ulicy Szkolnej wraz z przebudową przepustów i budową kanalizacji deszczowej 2 396 093,11 288 932,13 288 932,13 1 818 228,85
2 Rozbudowa ulicy Targowej i Oleksiaka Wichury z parkingami przy ulicy Targowej i Oleksiaka „Wichury” wraz z budową kanalizacji deszczowej (Ulica Targowa); Rozbudowa ulicy Stadionowej i Ząbkowskiej; Rozbudowa ulicy Targowej i Oleksiaka Wichury z parkingami przy ulicy Targowej i Oleksiaka „Wichury” wraz z budową kanalizacji deszczowej (Centrum Przesiadkowe przy ulicy Targowej) 3 828 626,44 310 668,47 310 668,47 3 207 289,50
3 Rozbudowa ulicy Lipowej; Przebudowa ulic Kolejowej i  J. Gagarina  wraz z odwodnieniem 5 433 355,47 433 081,93 445 880,24 4 554 393,30
4 Rozbudowa ulicy Targowej i Oleksiaka Wichury z parkingami przy ulicy Targowej i Oleksiaka „Wichury” wraz z budową kanalizacji deszczowej (Ulica Oleksiaka „Wichury” wraz z parkingami „Park&Ride”, „Bike&Ride”); Przebudowa Alei 550-lecia 1 476 244,89 116 355,34 183 206,46 1 176 683,09
5 Rozbudowa ulicy Marii Curie-Skłodowskiej; Przebudowa ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1 703 214,46 62 545,78 174 442,49 1 466 226,19
RAZEM:   14 837 534,37 1 211 583,65 1 403 129,79 12 222 820,93

 

2018

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Miasta Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1 Rozbudowa ulicy Piłsudskiego, Ks. J. Bosco, Bartoszowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz Wojska Polskiego z budową kanalizacji deszczowej 4 761 478,02 368 944,31 368 944,33 4 023 589,38
RAZEM: 4 761 478,02 368 944,31 368 944,33 4 023 589,38

 

Wykaz inwestycji na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Jabłonna Lacka w latach 2011-2020.

 

2018

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Gminy Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1 Przebudowa chodnika w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3926W w miejscowości Łuzki o długości ok.630 m 158 970,95 59 250,00 99 720,95 -  
2 Odbudowa drogi powiatowej nr 3924W Nowomodna - Łuzki na odcinku od km 3+050 do km 5+150 o długości 2,1km wraz z przepustem w km 3+414, gm. Jabłonna Lacka 2 467 418,00 273 623,00 231 623,00 1 962 172,00
3 Rozbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz -Włościańska – Sabnie wraz z przebudowa przepustów; Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie – Stasin; Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3919W na odcinku Stasin- Jabłonna Lacka  1 849 074,44 94 384,94 57 033,15 1 697 656,35
RAZEM: 4 475 463,39 427 257,94 388 377,10 3 659 828,35

 

2017

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3909W na odcinku Jabłonna Lacka - Toczyski o długości 1350 mb - zamówienie uzupełniające na odcinku o długości 0,800 km 107 287,98 - 107 287,98 -
2 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3909W na odcinku Jabłonna Lacka - Toczyski o długości 1350 mb 362 096,93 181 048,46 181 048,47 -
3 Przebudowa chodnika w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3909W - ul. Klonowa w Jabłonnie Lackiej o  długości ok. 165m 35 077,96 15 750,00 19 327,96 -
4 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 9321W,  na odcinku Mołożew - Skrzeszew - Etap I 64 000,00 32 000,00 32 000,00 -
RAZEM: 568 462,87 228 798,46 339 664,41 -

 

2015

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1 Przebudowa ulicy Długiej w Jabłonnie Lackiej w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3922W i nr 3920W 99 907,98 49 953,99 49 953,99 -
2 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Bujały Gniewosze - Morszków, od km 10+208 do km 13+450 1 985 960,85 501 722,93 498 032,92 986 205,00
3 Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3921W w miejscowości Gródek w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego" 48 830,85 11 395,36 5 470,51

31 964,98

RAZEM: 2 134 699,68 563 072,28 553 457,42 1 018 169,98

 

2014

 

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

Odbudowa mostu na cieku wodnym bez nazwy w ciągu drogi kategorii powiatowej

nr 3926W w obrębie ewidencyjnym Łuzki, w km 9+250, gm. Jabłonna Lacka.

444 641,58

96 358,58

22%

48 283,00

11%

300 000,00

Wojewoda Mazowiecki

67%

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3925W

w miejscowości Wierzbice.

283 647,47

141 823,74

50%

141 823,73

50%

-

RAZEM:

728 289,05

238 182,32

190 106,73

300 000,00

 

2013

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

 

1

„Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór - Bujały Gniewosze od km 6+563 do km 10+208”.

1 158 350,14

212 640,10

18%

366 535,08

32%

579 174,96

Wojewoda Mazowiecki

50%

 

 

2

Roboty dodatkowe do zadania pt. „Przebudowa drogi kategorii powiatowej  nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór – Bujały Gniewosze od km 6+563 do km 10+208”.

29 996,43

14 998,22

50%

14 998,21

50%

-

 

3

„Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3909W i 3920W w Dzierzbach, gm. Jabłonna Lacka, od km 10+625 do km 11+392,1 od km 4+142,10 do km 4+500”.

1 131 173,62

142 583,32

13%

142 579,30

13%

846 011,00

Wojewoda Mazowiecki

74%

 

4

„Remont przepustu w miejscowości Dzierzby na drodze kategorii powiatowej nr 3909W, w km 0+652,75, gm. Jabłonna Lacka”.

67 887,33

33 943,67

50%

33 943,66

50%

-

 

RAZEM:

2 387 407,52

404 165,31

558 056,25

1 425 185,96

 

 

2012

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3922W, na odcinku Jabłonna Lacka – Krzemień Wieś- Wieska, o długości 3,000 km.

954 610,64

4 613,14

0,5%

4 612, 50

0,5%

945 385,00

Wojewoda Mazowiecki

99%

2

Przebudowa drogi powiatowej nr 3923W na odcinku o długości 0,471 km, we wsi Mołożew Wieś i Mołożew Dwór.

183 877,95

91 938,97

50%

91 938,98

50%

-

RAZEM:

1 138 488,59

96 552,11

96 551,48

945 385,00

 

2011

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Odbudowa przepustu i nawierzchni jezdni na drodze kategorii powiatowej Nr 9324W w Wirowie, gmina Jabłonna Lacka, uszkodzony przez wody opadowe.

24 969,00

24 969,00

100%

-

-

RAZEM:

24 969,00

24 969,00

-

-

 

Wykaz inwestycji na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Repki w latach 2011-2020.

 

2019

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Gminy Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne – granica administracyjna Powiatu Sokołowskiego, od km 8+760 do km 14+165 na terenie gminy Repki 7 283 089,95 1 541 544,95 1 541 545,00 4 200 000,00
RAZEM: 7 283 089,95 1 541 544,95 1 541 545,00 4 200 000,00

 

2018

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Gminy Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3930W na odcinku Kożuchówek - Włodki, od km 0+320 do km 2+000 o długości 1,680km, gm. Repki 775 588,89 164 588,89 611 000,00  - 
2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3927W Józin - Kamianka na odcinkach od km 0+000 do km 0+430 o od km 0+675 do km 2+754 o łącznej długości 1,230km, gm. Repki 1 763 150,00 180 845,00 180 845,00 1 401 460,00
RAZEM: 2 538 738,89

345 433,89

791 845,00 1 401 460,00

 

2017

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W w miejscowości Liszki na odcinku o długości 135 mb 48 532,96 24 266,48 24 266,48 -
2 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3927W w miejscowości Kamianka na odcinku o długości 150 mb 51 512,25 25 756,12 25 756,13 -
3 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3926W na odcinku Kamianka - Czekanów o długości 250 mb 74 360,61 37 180,30 37 180,31 -
4 Przebudowa - modernizaja drogi kategorii powiatowej nr 3927W na odcinku Józin - Kamianka, od km 0+430 do km 1+675, o dł. 1245 mb - Etap I, gm. Repki 481 408,69 165 704,34 165 704,35 150 000,00
5 Przebudowa chodnika w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3932W w Wyozębach Podawcach, gm. Repki 150 000,00 75 000,00 75 000,00 -
6 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W, na odcinku Mołożew - Skrzeszew - Etap I (odtworzenie rowów) 36 000,00 18 000,00 18 000,00 -
RAZEM: 841 814,51 345 907,24 345 907,27 150 000,00

 

2016

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3932W w miejscowości Wyrozęby-Konaty, na odcinku o długości 0,700 km 142 071,03 44 552,20 87 518,83 -
2 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W w miejscowości Sawice na odcinku o długości 0,700 km 99 605,40 49 803,13 49 802,27 -
3 Odbudowa mostu na cieku Zanioski w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3933W na granicy obrębów Ostrowiec i Liszki w km 5+513, gm. Repki 813 930,26 122 953,26 87 500,00 603 477,00
RAZEM: 1 055 606,69 217 308,59 234 821,10 603 477,00

 

2015

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1 Odbudowa mostu na cieku Zanioska w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3933W na granicy obrębów Liszki i Ostrowiec, w km 4+395, gm. Repki 689 272,70 108 293,50 108 281,20 472 698,00
2 Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3935W w miejscowości Wasilew Skrzeszewski - Etap I 383 507,98 117 947,64 117 560,34 148 000,00
3 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W, na odcinku Kobylany - Skorupki do granicy powiatu (Etap II) 111 632,83 55 816,42 55 816,41 -
4 Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3933W na odcinku o długości 790m w miejscowości Skrzeszew w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego" - zamówienie uzupełniające 17 662,80 8 831,40 8 831,40 -
5 Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3933W na odcinku o długości 790m w miejscowości Skrzeszew w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego" 154 823,06 35 827,28 17 389,06

101 606,72

środki unijne

RAZEM: 1 356 899,37 326 716,24 307 878,41 620 698,00

 

2014

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Przebudowa drogi powiatowej nr 3926W w miejscowości Repki.

65 105,75

42 105,75

65%

23 000,00

35%

-

RAZEM:

65 105,75

42 105,75

23 000,00

-

 

2013

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

„Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Rogów – Repki  w km 12+458 – 16+649”.

374 515,28

48 180,28

13%

29 065,00

8%

297 270,00

Wojewoda Mazowiecki

79%

2

„Przebudowa chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej 3928W w Rogowie wraz z odwodnieniem drogi kategorii powiatowej 3918W”.

40 209,68

17 709,68

44%

22 500,00

56%

-

RAZEM:

414 724,96

65 889,96

51 565,00

297 270,00

 

2012

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W, na odcinku Rogów – Repki w km 12+458 – 16+649.

2 952 568,20

639 404,24

21%

314 088,96

11%

1 999 075,00

Wojewoda Mazowiecki

68%

RAZEM:

2 952 568,20

639 404,24

314 088,96

1 999 075,00

 

2011

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Przebudowa drogi powiatowej nr 3932W Repki – Borychów – Wyrozęby – Sawice – granica powiatu, na terenie gminy Repki, w powiecie sokołowskim, o długości 5,289 km.

3 744 970,86

1 378 132,86

37%

500 000,00

13%

1 866 838,00

Wojewoda Mazowiecki

50%

2

Odbudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3936W, DK nr 62 – Mogielnica – Szczeglacin, na odcinku od drogi krajowej nr 62 do granicy powiatu sokołowskiego, gm. Repki, o dł. 0,566 km.

524 150,63

74 150,63

14%

50 000,00

10%

400 000,00

Ministerstwo SwiA

76%

3

Przebudowa zjazdów na drodze powiatowej nr 3932W na stacji paliw w Repkach i na działkę nr 347 w Wyrozębach.

11 0001,34

7 201,34

65%

3 800,00

35%

-

4

Przebudowa chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3932W w Sawicach Wieś, gm. Repki.

15 096,19

15 096,19

100%

-

-

RAZEM:

4 295 219,02

1 474 581,02

553 800,00

2 266 838,00

 

Wykaz inwestycji na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Sterdyń w latach 2011-2020.

 

2020

 

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska – Grądy – Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 odługości 2,900 km

2 923 747,48 315 508,17

Gm. Sterdyń

148 476,21

Gm. Kosów Lacki

120 766,10

FDS

2 338 997,00
RAZEM: 2 923 747,48 315 508,17 269 242,31 2 338 997,00


2018

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Gminy Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3907W, na odcinku Sterdyń- Kiełpiniec od km 0+273 do km 0+873 i od km 3+390 do km 4+090 o długości łącznej 1,300km na terenie gm. Sterdyń - Etap I 403 981,20 203 981,20 200 000,00 -  
RAZEM: 403 981,20 203 981,20 200 000,00 -  

 

2017

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3908W w miejscowości Paderewek, na odcinku o długości 500 mb, gm. Sterdyń 121 770,00 46 000,00 46 000,00 29 770,00
RAZEM: 121 770,00 46 000,00 46 000,00 29 770,00

 

2015

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1 Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3907W w miejscowości Kamieńczyk w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego" 83 534,64 19 424,25 9 368,56 54 741,83
RAZEM: 83 534,64 19 424,25 9 368,56 54 741,83

 

2014

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906W w obrębie ewidencyjnym Lebiedzie, od km 6+333 do km 8+833 realizowanego przez Powiat Sokołowski w ramach programu wieloletniego Pm.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

1 572 505,76

393 126,88

25%

393 126,88

25%

786 252,00

Wojewoda Mazowiecki

50%

2

Budowa chodnika na drodze kategorii powiatowej

nr 3909W w miejscowości Łazów, gm. Sterdyń.

25 000,00

25 000,00

100%

-

-

RAZEM:

1 597 505,76

418 126,88

393 126,88

786 252,00

 

2013

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

„Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3910W w Szwejkach, gm. Sterdyń na odcinku o długości łącznej 0,400 km”.

114 018,72

27 009,36

24%

27 009,36

24%

60 000,00

FOGR

52%

2

„Wykonanie remontu przepustu na drodze kategorii powiatowej nr 3907W w Kiełpińcu”.

51 148,32

51 148,32

100%

-

-

3

Wykonanie przepustu na drodze kategorii powiatowej nr 3906W w obrębie ewidencyjnym Grądy.

10 753,00

10 753,00

100%

-

-

RAZEM:

175 920,04

88 910,68

27 009,36

60 000,00

 

2012

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3905W, na odcinku Nowa Wieś – Stary Ratyniec, o długości 3,375 km.

182 402,60

23 924,84

13%

21 779,00

12%

136 698,76

Wojewoda Mazowiecki

75%

2

Przebudowa chodnika i zjazdów na ul. Spółdzielczej w Sterdyni  - droga kategorii powiatowej nr 3907W.

94 353,30

45 845,22

49%

48 508,08

51%

-

RAZEM:

276 755,90

69 770,06

70 287,08

136 698,76

 

2011

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Modernizacja nawierzchni dróg kategorii powiatowej nr: 3911W i 3912W w Nowym Ratyńcu, gm. Sterdyń, na odcinku o długości 0,266 km.

199 832,82

100 766,26

50%

41 066,56

21%

58 000,00

Marszałek Województwa Mazowieckiego

29%

2

Przebudowa przepustu o odbudowa jezdni, na drodze kategorii powiatowej nr 3906W w Lebiedziach, gm. Sterdyń.

22 140,00

22 140,00

100%

-

-

RAZEM:

221 972,82

122 906,26

41 066,56

58 000,00

 

Wykaz inwestycji na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Sabnie w latach 2011-2020.

 

2020

 

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Gminy Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1

Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego – Sokołów Podlaski – Nieciecz Włościańska

 

8 241 632,26 2 580 041,28 420 702,24

UE

4 880 539,66

Budżet Państwa

360 349,08

RAZEM: 8 241 632,26 2 580 041,28 420 702,24 5 240 888,74

 

 

2019

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Gminy Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1

Rozbudowa drogi kategoriipowiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włościańska – Sabnie wraz z przebudową przepustów –  odcinek Grodzisk  - Nieciecz Włościańska                                           (odc. od km 4+400 do km 7+742,58): 

3 675 818,31 246 014,58 246 014,59 3 183 789,14
RAZEM: 3 675 818,31 246 014,58 246 014,59 3 183 789,14

 

2018

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Gminy Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1 Rozbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz -Włościańska – Sabnie wraz z przebudowa przepustów; Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie – Stasin; Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3919W na odcinku Stasin- Jabłonna Lacka  2 866 991,19 141 577,42 178 929,24 2 546 484,53
RAZEM: 2 866 991,19 141 577,42 178 929,24 2 546 484,53

 

2017

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4235W w miejscowości Suchodół 41 058,36 41 058,36 - -
RAZEM: 41 058,36 41 058,36 - -

 

2016

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1 Przebudoa drogi kategorii powiatowej nr 3917W w miejscowości Stasin, gm. Sabnie, od km 0+000 do km. 0+840 121 332,15 63 546,75 57 785,40 -
RAZEM: 121 332,15 63 546,75 57 785,40 -

 

2015

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1 Przebudowa chodnika, zjazdów, parkingów oraz ścieżki rowerowej na drodze kategorii powiatowej nr 3918W w Grodzisku, gm. Sabnie w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego 307 217,64 71 143,57 34 497,93 201 576,14
2 Przebuowa chodnika, zjazdów, parkingu oraz ścieżki rowerowej na drodze kategorii powiatowej nr 3917W w Sabniach, gm. Sabnie w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego" 119 836,00 27 730,75 14 459,50 78 645,75
RAZEM: 427 053,64 280 221,89 47 957,43 98 874,32

 

2014

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3913W Sabnie - Hołowienki, o dł. 19000 mb, od km 4+900 do km 6+800 1 971 554,86 326 554,86 190 000,00 1 455 000,00
RAZEM: 1 971 554,86 326 554,86 190 000,00 1 455 000,00

 

2013

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

„Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór – Bujały Gniewosze od km 6+563 do km 10+208”.

910 132,25

355  066,21

39%

100 000,00

11%

455 066,04

Wojewoda Mazowiecki

50%

RAZEM:

910 132,25

355 066,21

100 000,00

455 066,04

 

2012

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4235W, na odcinku o długości 300 m we wsi Suchodół Włościański.

69 216,76

34 608,68

50%

34 608,08

50%

-

2.

Przebudowa chodnika i zjazdów, na drodze kategorii powiatowej  nr 3919W w Tchórznicy Włościańskiej, na odcinku o długości 527 m.

72 639,38

72 639,38

100%

Materiały na budowę chodnika.

-

RAZEM:

141 856,14

107 248,06

34 608,08

-

 

2011

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Przebudowa mostu na drodze kategorii powiatowej nr 3921W w Niecieczy, gm. Sabnie.

385 000,00

192 500,00

50%

-

192 500,00

Ministerstwo Infrastruktury

50%

2.

Przebudowa chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3919W w Tchórznicy Włościańskiej, gm. Sabnie, na odcinku o długości 0,300 km.

45 089,34

24 025,98

53%

21 063,36

47%

-

3.

Remont chodnika na drodze powiatowej nr 3918W w Sabniach i Grodzisku, uszkodzonego przez wody opadowe.

3 075,00

3 075,00

100%

-

-

RAZEM:

433 164,34

219 600,98

21 063,36

192 500,00

 

Wykaz inwestycji na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Sokołów Podlaski w latach 2011-2020.

 

2020

 

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Remont drogi powiatowej nr 4233W Ząbków-Kolonia – Ząbków – granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1,760km

1 672 919,04 - 334 584,04

FDS

1 338 335,00
RAZEM: 1 672 919,04 - 334 584,04

1 338 335,00

 

 

2016

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3916W w miejscowości Nowa Wieś, na długości 0,999 km 95 202,00 47 601,00 47 601,00 -
2. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4233W w miejscowości Ząbków, na odcinku o długości 0,999 km 137 649,40 72 090,40 65 559,00 -
3. Przebudowa - Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3927W w obrębie ewidencyjnym Podrogów, gm. Sokołów Podlaski 351 764,10 100 882,05 100 882,05 150 000,00
RAZEM: 584 615,50 220 573,45 214 042,05 150 000,00

 

2015

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Przebudowa ciągu ulic Ks. Bosco i Armii Krajowej, III Etap - na odcinku od skrzyżowania (rondo) do ul. Wolności 325 529,97 150 000,00 175 529,97 -
RAZEM: 325 529,97 150 000,00 175 529,97 -

 

2014

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4228W

w miejscowości Przywózki.

111 831,35

71 831,35

64%

40 000,00

36%

-

RAZEM:

111 831,35

71 831,35

40 000,00

-

 

2013

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3914W na odcinku: granica powiatu sokołowskiego – Karolew – Węże od km 0+000,00 do km 6+323,36”.

4 550 417,96

1 137 605,47

25%

1 137 604,49

25%

2 275 208,00

Wojewoda Mazowiecki

50%

RAZEM:

4 550 417,96

1 137 605,47

1 137 604,49

2 275 208,00

 

2012

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4228W w Przywózkach, gm. Sokołów Podlaski na odc. o długości łącznej ok. 0,445 km wraz z odwodnieniem.

626 627,83

325 274,67

52%

301 353,16

48%

-

RAZEM:

626 627,83

325 274,67

301 353,16

-

 

2011

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Odbudowa przepustu i nawierzchni jezdni na drodze kategorii powiatowej nr 4235W w Kostkach, gm. Sokołów Podlaski, uszkodzonych przez wody opadowe.

39 360,00

39 360,00

100%

-

-

RAZEM:

39 360,00

39 360,00

-

-

 

Wykaz inwestycji na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Bielany w latach 2011-2020.

 

2019

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Gminy Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1. Modernizacja – Przebudowa drogi powiatowej nr 3940W na odcinku Patrykozy – Patrykozy Kolonia, na terenie gminy Bielany – Etap I 297 859,09 108 999,55 108 859,54 80 000,00
RAZEM: 297 859,09 108 999,55 108 859,54 80 000,00

 

2018

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Gminy Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Kożuchówek - Włodki  od km 0+000 do 0+320, gm. Bielany 150 800,46 75 400,23 75 400,23 -  
RAZEM: 150 800,46 75 400,23 75 400,23 -  

 

2017

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W w miejscowości Paczuski Duże na odcinku o długości 120 mb 65 904,98 32 952,49 32 952,49 -
2. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy - Rozbity Kamień o długości 150 mb 53 964,75 26 982,37 26 982,38 -
3. Przebudowa chodnika w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3928W - ul. Słoneczna w Bielanach Żyłakach o długości ok. 350 mb 80 000,00 50,000,00 30 000,00 -
RAZEM: 199 869,73 109 934,86 89 934,87 -

 

2016

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Odbudowa mostu na Starej Rzece w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3928W w miejscowości Bielany Żyłaki w km 11+200, gm. Bielany 751 207,74 93 723,87 93 723,87 563 760,00
RAZEM: 751 207,74 93 723,87 93 723,87 563 760,00

 

2015

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Przebudowa hodnika i zjazdów w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 4229W w miejscowości Kowiesy, gm. Bielany w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego" 87 439,03 20 237,66 9 820,26 57 381,11
RAZEM: 87 439,03 20 237,66 9 820,26 57 381,11

 

2014

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W  w miejscowości Kowiesy 150 922,37 107 341,10 43 581,27 -
2. Budowa zatok postojowych w pasie drogowym drogi kategorii powiatowej nr 4229W w miejscowości Rozbity Kamień 16 000,00 16 000,00 - -
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3937W Kowiesy - Dmochy - Rogale, o dł. 2940 mb, od km 10+054 do km 7+114 1 074 854,07 130 002,07 121 852,0 823 000,00
4. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3939W w miejscowości Wyszomierz, na odcinku o długości 0,265 km 126 021,49 79 021,49 47 000,00 -
RAZEM: 1 367 797,93 332 364,66 212 433,27 823 000,00

 

2013

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

„Przebudowa mostu na rzece Stara Rzeka w miejscowości Bielany Jarosławy w ciągu drogi powiatowej nr 3939W”.

920 804,68

322 925,42 150 000,00 447 869,26

RAZEM:

920 804,68

322 925,42

150 000,00

447 869,26
 

 

2012

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3928W w obrębie ewidencyjnym Bielany – Wąsy i Kudelczyn, gm. Bielany, na odcinku o długości 1,580 km.

515 617,62

365 617,62

71%

100 000,00

50 000 – dotacja rzeczowa na wykonanie poboczy

19%

50 000,00

Marszałek Województwa Mazowieckiego

10%

RAZEM:

515 617,62

365 617,62

100 000,00

50 000,00

 

2011

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr: 3928W, 3939W, 3929W od drogi krajowej nr 63, na odcinku Bielany - Patrykozy - Kożuchówek 2 609 908,22 991 554,22 313 400,00 1 304 954,00
RAZEM: 2 609 908,22 991 554,22 313 400,00 1 304 954,00

 

Wykaz inwestycji na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Kosów Lacki w latach 2011-2020.

 

2020

 

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska – Grądy – Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 odługości 2,900 km

2 923 747,48 315 508,17

Gm. Sterdyń

148 476,21

Gm. Kosów Lacki

120 766,10

FDS

2 338 997,00
RAZEM: 2 923 747,48 315 508,17 269 242,31 2 338 997,00

 

2018

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Gminy Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1. Obudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Nowa Maliszewa od km 0+631 do km 1+890 o długości 1,259km, gm. Kosów Lacki 1 317 058,00 137 600,00 137 600,00 1 041 858,00
2. Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W Nowa Maliszewa - Guty od km 1+890 do km 4+490 o długości 2,6km wraz z przepustem w km 2+350, gm. Kosów Lacki 2 752 568,00 301 080,00 301 080,00 2 150 408,00
3. Odbudowa dróg powiatowych nr 4217W od km 1+770 do km 2+757 i nr 3901W od km 0+000 do km 0+631 w miejscowości Stara Maliszewa o długości 1,618km, gm. Kosów Lacki 1 735 784,00 185 093,00 185 093,00 1 365 598,00
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna na odcinku od km 3+480 do km 5+056 o długości 1,576km, gm. Kosów Lacki 1 902 481,00 255 723,00 173 473,00 1 473 285,00
RAZEM: 7 707 891,00 879 496,00 797 246,00 6 031 149,00

 

2017

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3912W w miejscowości Buczyn Szlachecki, na odcinku o długości 80 mb 35 507,62 17 753,81 17 753,81 -
2. Przebudowa drogi kategorii Powiatowej nr 3902W w miejscowości Tosie, na odcinku o długości 60 mb 36 347,46 18 173,73 18 173,73 -
3. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4217W - ulica Armii Krajowej w Kosowie Lackim od km 0+000 do km 0+350,00 192 501,46 178 501,46 14 00,00 -
4. Przebudowa ulicy Małkińskiej i ulicy Mostowej w Kosowie Lackim w zakresie przebudowy chodnika 150 000,00 75 000,00 75 000,00 -
5. Odbudowa przepustu w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewska w km 2+280, gm. Kosów Lacki 50 000,00 50 000,00 - -
RAZEM: 464 356,54 339 429,00 124 927,54 -

 

2016

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3901W w miejscowości Kosów Lacki - ul. Gutowska na odcinku o długości 0,460 km wraz z chodnikiem o dł. 0,560 km 212 623,95 165 968,82 46 655,13 -
RAZEM: 212 623,95 165 968,82 46 655,13 -

 

2015

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Budowa chodznika przy ul. Parkowej w Kosowie Lackim 60 007,87 30 022,69 29 985,18 -
2. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4221W  w Grzymałach, na odcinku o długości 0,990 km, od km 5+145 do km 6+135 1 136 445,70 178 658,70 115 000,00 842 787,00
3. Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 4219W w miejscowości Kosów Lacki w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego" 44 410,62 8 377,85 4 974,49 31 058,18
RAZEM: 1 240 864,19 217 059,34 149 959,67 873 845,18

 

2014

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Chruszczewka do granic powiatu.

186 278,58

93 139,29

50%

93 139,29

50%

-

2.

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3912W

w miejscowości Dybów.

62 099,10

31 049,55

50%

31 049,55

50%

-

3.

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3912W

w miejscowości Buczyn Szlachecki.

72 406,21

36 203,11

50%

36 203,10

50%

-

4.

Przebudowa ulicy Parkowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 627 do ulicy Wiejskiej w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3902W w Kosowie Lackim.

105 584,31

52 792,16

50%

52 792,15

50%

-

RAZEM:

426 368,20

213 184,11

213 184,09

-

 

2012

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3903W, na odcinku Rytele Wszołki – Rytele Święckie – granica administracyjna powiatu sokołowskiego, o długości 6,306 km.

2 635 412,22

205 906,22

8%

205 000,00

8%

2 224 506,00

Wojewoda Mazowiecki

84%

2.

Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3905W, na odcinku Nowa Wieś – Stary Ratyniec, o długości 3,375 km.

362 082,78

60 725,54

17%

30 000,00

8%

271 357,24

Wojewoda Mazowiecki

75%

3.

Przebudowa chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3903W w Rytelach Święckich – strona południowa – Etap II.

26 160,32

14 160,32

54%

12 000,00

46%

-

4.

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3902W w Tosiach, na odcinku 345m.

86 537,30

51 537,30

60%

35 000,00

40%

35 000,00 – wykonanie nawierzchni na odcinku 171 m przez przedsiębiorców.

RAZEM:

3 110 192,62

332 329,38

282 000,00

2 495 863,24

 

2011

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Wykonanie remontu betonem asfaltowym nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej nr 3912W w Nowym Buczynie, na odcinku o długości 549,5m.

55 000,00

35 000,00

64%

20 000,00

Udział mieszkańców w odbudowie poboczy.

36%

-

2. Przebudowa przepustu na drodze kategorii powiatowej w Łomnej 8 893,52 8 893,52 - -

RAZEM:

63 893,52

43 893,52

20 000,00

-

 

Wykaz inwestycji na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Ceranów w latach 2011-2020.

 

2020

 

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3904W z drogą krajową nr 63 w miejscowości Przewóz Nurski

335 554,33

4 305,00

-

Marszałek    Województwa Mazowieckiego

100 000,00

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

231 249,33

RAZEM:

335 554,33

4 305,00

-

331 249,33

 

2018

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Gminy Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1. Przebudowa – Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3904W na odcinku Wólka Rytelska - Wszebory 665 329,08 250 164,54 250 164,54 165 000,00
RAZEM: 665 329,08 250 164,54 250 164,54

165 000,00

 

2017

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3903W w miejscowości Rytele Olechny, gm. Ceranów 60 000,00 60 000,00 - -
RAZEM: 60 000,00 60 000,00 - -

 

2016

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3905W na odcinku Ceranów - Lubiesza o długości 0,920 km 116 505,60 70 368,30 46 137,30 -
RAZEM: 116 505,60 70 368,30 46 137,30 -

 

2014

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 3905W

w Lubiesza – Etap I.

213 788,93

84 788,93

40%

20 000,00

9%

109 000,00

Marszałek Województwa Mazowieckiego

51%

RAZEM:

213 788,93

84 788,93

20 000,00

109 000,00

 

2012

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Przebudowa mostu na rzece Buczynka w Wólce Rytelskiej, na drodze kategorii powiatowej nr 3904W.

642 585,69

246 885,69

38%

64 000,00

10%

331 700,00 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

52%

RAZEM:

642 585,69

246 885,69

64 000,00

331 700,00

        

Lata 2011—2013 były trudnym okresem dla wszystkich samorządowców.

Nasz Powiat w tym okresie zrealizował jednak wiele inwestycji poprawiających
i podnoszących standard życia naszych mieszkańców.

Powiat Sokołowski w latach 2011-2013

 

Inwestycje drogowe: Szczególowy spis -->

 

Inwestycje w jednostkach organizacyjnych powiatu: Szczegółowy Spis -->