XI Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego

W ostatnią środę odbyła się XI sesja Rady Powiatu Sokołowskiego. W trakcie obrad starosta Elżbieta Sadowska przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu i poinformowała o działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny. Przedstawiono również informację Zarządu Powiatu Sokołowskiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Sokołowskiego za rok szkolny 2018/2019.

 

Mocą podjętych uchwał dotychczasowe 3-letnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie oraz II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego zostaną przekształcone w licea 4-letnie. Z kolei czteroletnie Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego zostanie przekształcone w pięcioletnie.

 

Ponadto podjęto uchwały: o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Sokołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020; w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim; w sprawie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie Powiatu Sokołowskiego; w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego SPZOZ w Sokołowie Podlaskim; w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu; w sprawie podjęcia przez Powiat Sokołowski zadań publicznych z zakresu administracji rządowej; w sprawie wystąpienia Powiatu Sokołowskiego ze Związku Powiatów Polskich; w sprawie przystąpienia Powiatu Sokołowskiego do Związku Samorządów Polskich; w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2019 – 2029; w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego.

 

Ważnymi punktami obrad były uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Małgorzaty Krawieckiej oraz w sprawie powołania nowego Skarbnika Anety Lipskiej. Małgorzata Krawiecka sprawowała pieczę nad finansami Powiatu od 2014 roku, natomiast 30 sierpnia bieżącego roku złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu stosunku pracy.

 

Starosta Elżbieta Sadowska zaproponowała na to stanowisko obecną kierownik wydziału Finansowego w Starostwie Powiatowym – Anetę Lipską, argumentując swoją propozycję spełnieniem wszystkich wymagań przez kandydatkę oraz podkreślając jej wykształcenie i doświadczenie. W drodze głosowania Rada Powiatu Sokołowskiego podjęła uchwałę o powołaniu Anety Lipskiej na stanowisko Skarbnika Powiatu. Starosta Elżbieta Sadowska po raz kolejny podziękowała Małgorzacie Krawieckiej za kompetentną pracę na rzecz powiatu sokołowskiego. Do podziękowań dołączył się Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Odziemczyk, który również podziękował Małgorzacie Krawieckiej za pracę na rzecz powiatu sokołowskiego i pogratulował nowej Skarbnik nominacji, która nowe obowiązki będzie pełnić od 2 grudnia.