XVI Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego

W dniu 25 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego.

Do najważniejszych punktów obrad podczas XVI Sesji Rady Powiatu Sokołowskiego należały sprawozdania za rok 2019, przedstawione przez komendantów Policji oraz Straży Pożarnej, dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, kierowników Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz Zarządu Powiatu Sokołowskiego.

 

Radni obradowali wg następującego porządku:

1. Otwarcie obrad.

2. Wnioski do porządku obrad

3. Zapytania mieszkańców powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał rady Powiatu oraz informacja z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.

5. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu sokołowskiego w 2019 r.

6. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o działalności KP PSP w 2019 r.

7. Przedstawienie oceny stanu sanitarnego Powiatu Sokołowskiego za rok 2019.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim w 2019 r.

9. Przedstawienie sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim z działalności w roku 2019.

10. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.

11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu Sokołowskiego z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.

12. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim za 2019 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim za 2019 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” S.A. w Sokołowie Podlaskim na 2020 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020 – 2033.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2020 r.

19. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

20. Sprawy różne.

21. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu.

 

W punktach wolne wnioski oraz sprawy różne poruszono między innymi tematy dotyczące inwestycji na drogach powiatowych.

Po przyjęciu przez radnych protokołu z poprzedniej - XV sesji Rady Powiatu Sokołowskiego, przewodniczący Rady Powiatu Jacek Odziemczyk zamknął obrady XVI sesji.