Podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki – Chruszczewka Włościańska, gmina Kosów Lacki

W dniu 25 sierpnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim starosta Elżbieta Sadowska wraz z wicestarostą Ryszardem Domańskim przy kontrasygnacie skarbnika Iwony Odrobińskiej podpisali umowę na kolejne zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki – Chruszczewka Włościańska, gmina Kosów Lacki”.

Do realizacji powyższej inwestycji w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego zgłosiło się 5 oferentów, spośród których Powiat wyłonił wykonawcę. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29 lipca b.r., a najkorzystniejszą z nich złożyła firma „Czystość” Spółka Jawna, Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid z Wołomina, z którą przedstawiciele Zarządu Powiatu podpisali stosowną umowę. Całkowita wartość robót drogowych wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 3 779 734 zł.

Dzięki aktywności Powiatu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje, 70% wartości kosztów kwalifikowalnych, tj. 2 622 898 zł stanowi dofinansowanie uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałą kwotę na realizację inwestycji w wysokości 1 156 835 zł, zabezpieczą ze środków własnych Powiat wraz z partnerem, tj. Miastem i Gminą Kosów Lacki.

Powyższe zadanie zostanie wykonane na odcinku od km 0+000,00 do km 7+033,40 (tj. 7,03 km) i będzie obejmować następujące prace: poszerzenie istniejącej jezdni do 6,0 m, przebudowę nawierzchni jezdni, budowę poboczy z kruszywa łamanego, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę zatok autobusowych, budowę chodników, wymianę przepustów pod zjazdami, oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów drogowych. Planowany termin ukończenia zadania to listopad 2021 r.

Inwestycja przyczyni się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowania drogi.