XVII Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego - wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Sokołowskiego.

W dniu 27 września w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego. Do najważniejszych punktów w porządku obrad Sesji należało: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Sokołowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r., zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu Powiatu Sokołowskiego za 2019 r. oraz udzielenie Zarządowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

Dochody w budżecie na 2019 r. zostały wykonane w kwocie 78 069 236 zł, natomiast wydatki ogółem w kwocie 77 599 629 zł. Wydatki majątkowe stanowiły, aż 36,38% wydatków ogółem, tj. kwotę 28 233 821 zł.

Komisja Rewizyjna Powiatu Sokołowskiego na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia b.r. rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Powiatu Sokołowskiego za rok 2019, sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019, zapoznała się z Uchwałą Nr Si.167.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniującą przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 oraz informacją o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r. Komisja skontrolowała również zgodność powyższych dokumentów z artykułami ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Komisja Rewizyjna przedłożyła Radzie Powiatu pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sokołowskiego.

W uzasadnieniu komisja stwierdziła, że Zarząd realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi, a także realizował uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego związane z wykonaniem budżetu Powiatu Sokołowskiego. W ocenie wykonania budżetu Komisja Rewizyjna kierowała się kryterium celowości, rzetelności, gospodarności oraz terminowości.

W punkcie 6. oraz 9. Porządku obrad Radni Rady Powiatu Sokołowskiego po zapoznaniu się z opiniami oraz dokumentami na wniosek Komisji Rewizyjnej Powiatu jednogłośnie udzielili wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu Sokołowskiego stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Po głosowaniu w imieniu Zarządu Powiatu głos zabrała starosta Elżbieta Sadowska, która podziękowała Radnym za okazane zaufanie i dobrą współpracę oraz zaangażowanie w pracę wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych. Podkreśliła, że jest to motywacja do podejmowania kolejnych działań na rzecz rozwoju Powiatu Sokołowskiego oraz całej jego społeczności.

XVII Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego odbyła się wg następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zapytania mieszkańców powiatu
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Sokołowskiego wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sokołowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Sokołowskiego za 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Sokołowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r., po zapoznaniu się z:
  • sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2019 r.;
  • sprawozdaniem finansowym Powiatu Sokołowskiego za 2019 r.;
  • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2019 r.;
  • informacją o stanie mienia Powiatu;
  • opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sokołowskiego wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sokołowskiego;
  • opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sokołowskiego.
 10. Przedstawienie sprawozdań z działań podjętych w roku 2019 na terenie Powiatu Sokołowskiego przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bug wraz z drogami dojazdowymi  łączącymi drogę gminną nr 390303 W w miejscowości Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w miejscowości Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie – Etap I i II”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej w miejscowości Kosów Lacki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stypendium dla studentów medycyny kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020 – 2033
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2020 r.
 16. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sokołowskiego z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2020 r.
 17. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu.
 20. Zamknięcie obrad sesji.