XVIII Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego

W dniu 29 października na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim odbyła się XVIII Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne, obrady sesji zostały przeprowadzone w formie zdalnej.

 

Do głównych punktów obrad podczas XVIII Sesji Rady Powiatu Sokołowskiego należały przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim za I półrocze 2020 r., podjęcie uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu i wieloletniej prognozie finansowej oraz podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną  nr 390303W  w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie – Etap I i II”.

 

Obrady odbywały się według następującego porządku:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Wnioski do porządku obrad.

3.   Zapytania mieszkańców Powiatu.

4.   Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja
z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.

5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

6.  Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim za I półrocze 2020 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Sokołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

8.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną  nr 390303W  w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie – Etap I i II”.

9.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie stypendium dla studentów medycyny kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w roku 2020 r.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020 – 2033.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2020 r.

13.  Wolne wnioski i oświadczenia radych.

14.  Sprawy różne.

15.  Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu.

16.  Zamknięcie sesji.

 

Po przyjęciu przez radnych protokołu z poprzedniej XVII Sesji Rady Powiatu Sokołowskiego, przewodniczący Rady Powiatu Jacek Odziemczyk zamknął obrady XVIII Sesji.