Pomoc finansowa dla DPS w Wirowie

27 października została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim, a Województwem Mazowieckiego udzielająca grantu na kwotę 238 291,16 zł na wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 Zakres planowanych zadań obejmuje:

- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS z wyłączeniem kadry medycznej;

- zakup środków ochrony osobistej dla mieszkańców i personelu oraz sprzętu i wyposażenia.