Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole – Skibniew – Podawce oraz Grzymały – Sągole dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W mijającym 2020 r. dzięki staraniom Zarządu Powiatu Sokołowskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pozyskano znaczące środki na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych. W dniu 23 grudnia w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie starosta Elżbieta Sadowska oraz wicestarosta Ryszard Domański przy kontrasygnacie skarbnik Iwony Odrobińskiej podpisali kolejną umowę na dofinansowanie w ramach programu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole – Skibniew – Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały – Sągole, gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski”. Z ramienia Wojewody umowę podpisał wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

Wartość robót drogowych wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 3 371 965  zł, z czego dofinansowanie z FDS to 70% kosztów kwalifikowanych w kwocie 2 297 999 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 073 966 zł zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu oraz partnerów, tj. Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz Gminy Sokołów Podlaski.

Powyższe zadanie zostanie wykonane przez wyłonionego we wrześniu br. w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MIKST” Sp. z o. o.

Na pierwszym odcinku drogi wykonane będą następujące prace: poszerzenie istniejącej jezdni do 5,5 m, przebudowa nawierzchni jezdni o długości 1,5 km, budowa poboczy z kruszywa łamanego, budowa zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa chodników o długości około 600 m, wymiana przepustu pod koroną drogi, oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów drogowych.

Na drugim odcinku drogi zakres prac obejmuje wykonanie: jezdni bitumicznej o szerokości 5.5 m i długości 2,17 km, poboczy gruntowych, odwodnienia powierzchniowego do istniejącego rowu, poboczy z kruszywa łamanego.

Plac budowy został już przekazany wykonawcy, a planowany termin ukończenia zadania to listopad 2021 r.