XXV Absolutoryjna Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego

W dniu 24 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego. 

Do najważniejszych punktów w porządku obrad Sesji, którą prowdził przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego Jacek Odziemczyk należało: podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sokołowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r., zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu Powiatu Sokołowskiego za 2020 r. oraz udzielenie Zarządowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

Zrealizowane dochody budżetu Powiatu w 2020 r. wyniosły 101 034 614,80 zł, tj. 101,74% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 61 891 660,55 zł, tj. 98,96% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 39 142 954,25 zł, tj. 106,47% planowanej kwoty.

Wydatki budżetu Powiatu w 2020 r. poniesiono w wysokości 89 780 594,56 zł, tj. 86,40% planowanej wielkości,w tym: wydatki bieżące w kwocie 57 538 133,60 zł, tj. 96,65% planowanej kwoty oraz wydatki majątkowe w wysokości 32 242 460,96 zł, tj. 72,65% planowanej kwoty.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie Powiatu wynosiło 20 392 133,50 zł i stanowiło 20,18% wykonanych dochodów ogółem w 2020 r., co jak podkreślił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Powiatu Sokołowskiego nie jest wartością wysoką. Dodatkowo należy podkreślić, że dzięki wysokiej aktywności w zakresie absorpcji środków zewnętrznych do finansowania inwestycji, udało się w 2020 r. nie korzystać z zewnętrznego źródła kapitału obcego i nie powiększać długu Powiatu, wręcz nastąpił spadek zadłużenia o kwotę 2 163 464,91 zł w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 r.

W 2020 r., w dobie pandemii, najważniejsze było sfinansowanie działalności placówek oświatowych, opieki społecznej czy codziennych usług świadczonych mieszkańcom. Jak wynika z przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2020 r. na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 23 575 523,40 zł, a na pomoc i opiekę społeczną wydatkowano 6 533 008,28 zł. Powiat własnymi środkami, jak i pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych dążył do poprawy jakości kształcenia wszystkich uczniów, poprawy bezpieczeństwa i standardu placówek.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w 2020 r. Powiat okazał duże wsparcie SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim. Przekazał dotację w wysokości 1 519 503,98 zł w celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych i standardu funkcjonujących oddziałów w Szpitalu. Ponadto, w 2020 r. Powiat wspierał PKS „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. Przekazał dopłatę do ceny usługi przewozu osób świadczonej na 23. nierentownych liniach użyteczności publicznej w kwocie 2 304 121,62 zł, w tym środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosiły 2 057 132,85 zł. Dzięki temu utrzymano dostępność linii autobusowych dla mieszkańców Powiatu, a zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzyło możliwość dojazdu do miejscowości, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy. Podejmowane działania stanowiły wsparcie finansowe dla przedsiębiorstwa, a także były reakcją na problem wykluczenia transportowego mniejszych miejscowości.

Starosta Elżbieta Sadowska podsumowała działalność Zarządu w okresie 2019 - 2021. Powiat pozyskał na finansowanie inwestycji z funduszy zewnętrznych środki na poziomie 33  200 384,48 zł. Dzięki tym funduszom, Powiat Sokołowski w okresie 2019 - 2021 zrealizował, bądź ukończy realizację siedmiu inwestycji, na łączną kwotę ok. 35 mln zł, które wpłyną na poprawę stanu nawierzchni dróg powiatowych o długości ok. 30 km.

Podkreśliła również fakt, iż pozyskano dodatkowo 17 mln zł na realizację następujących inwestycji z terminem zakończenia w 2022 r., tj.: „Budowa na terenie Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim jednopiętrowego pawilonu szpitalnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 mln zł); „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże – Kowiesy, gm. Bielany” (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 11,5 mln zł, poprawiony zostanie stan nawierzchni drogi powiatowej o długości 8 km) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W w miejscowości Sawice Bronisze – Czaple Andrelewicze, gm. Repki” (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 0,5 mln zł, poprawiony zostanie stan nawierzchni drogi powiatowej o długości 2,3 km).

Łącznie wysokość pozyskanych środków wynosi aż 52 mln zł.

Komisja Rewizyjna Powiatu Sokołowskiego na posiedzeniu w dniu 10 czerwca br. rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Powiatu Sokołowskiego za 2020 r., sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok, zapoznała się z informacją o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz z Uchwałą Nr 3.e./183/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniującą przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020. Komisja skontrolowała również zgodność powyższych dokumentów z artykułami ustawy o finansach publicznych i stwierdziła, że zostały sporządzone zgodnie z wymogami ustawy. Ponadto, dokonała wnikliwej analizy wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2020 r.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Powiatu Sokołowskiego z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sokołowskiego i przedłożyła Radzie Powiatu pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sokołowskiego.

W uzasadnieniu komisja stwierdziła, że Zarząd realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi, a także realizował uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego związane z wykonywaniem budżetu Powiatu Sokołowskiego. W ocenie wykonania budżetu Komisja Rewizyjna kierowała się kryterium celowości, rzetelności, gospodarności oraz terminowości.

W punkcie 5. oraz 8. porządku obrad Radni Rady Powiatu Sokołowskiego po zapoznaniu się z opiniami oraz dokumentami udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania stosunkiem głosów 11 za, 3 przeciw, 3 wstrzymujących się i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się.

Po głosowaniu, w imieniu Zarządu Powiatu, głos zabrała starosta Elżbieta Sadowska, która podziękowała Radzie Powiatu za okazane zaufanie, wsparcie, merytoryczną współpracę, cenne wskazówki oraz w sposób szczególny podkreśliła rolę i zaangażowanie w  pracę wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego, jak również jednostek organizacyjnych. Serdecznie dziękowała  także wójtom oraz burmistrzom za współpracę przede wszystkim w obrębie inwestycji drogowych na terenie powiatu. Wyraziła wdzięczność za wspieranie działań Zarządu dziękując parlamentarzystom z wiceministrem zdrowia, senatorem RP Waldemarem Kraską na czele, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz Wojewodzie Mazowieckiemu.

XXV Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego odbyła się wg następującego porządku:

1. Otwarcie sesji.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.

4. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu - debata.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Sokołowskiego wotum zaufania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sokołowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Sokołowskiego za 2020 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Sokołowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r., po zapoznaniu się z:

 a/ sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2020 r.;

 b/ sprawozdaniem finansowym Powiatu Sokołowskiego za 2020 r.;

 c/ opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2020r.;

 d/ informacją o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego;

e/ opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sokołowskiego wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sokołowskiego;

f/ opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sokołowskiego.

9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu Sokołowskiego z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy Powiatu Sokołowskiego na lata 2021 - 2026.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2033.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2021 r.

14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

15. Sprawy różne

16. Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji Rady Powiatu.

17. Zamknięcie sesji.