Tadeusz Mróz - Etatowy Członek Zarządu

Etatowy Członek Zarządu Tadeusz Mróz urodzony w 1958 r. w Sokołowie Podlaskim, żonaty czworo dzieci. Od urodzenia zamieszkały w Kosowie Lackim. Absolwent Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej SGGW-AR w Warszawie. W działalność samorządową zaangażowany od roku 2006. Pełnione w tym czasie funkcje to: Radny Powiatowy, Członek Zarządu Powiatu i Vice Przewodniczący Rady Powiatu. W latach 2009-2010 Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki. Obecnie od roku 2011 Etatowy Członek Zarządu Powiatu. 

Leszek Iwaniuk - Starosta Sokołowski

Starosta Sokołowski - Leszek Tadeusz Iwaniuk  od urodzenia czyli 1963 roku  mieszka w Sabniach. Żonaty, dwójka dzieci. Ukończył studia I stopnia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz studia II stopnia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, podyplomowe studia z zakresu Ergonomii i Bezpieczeństwa Higieny Pracy w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, podyplomowe studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także liczne kursy i szkolenia z dziedziny administracji oraz rolnictwa. Od początku lat 80-tych był aktywnym członkiem OSP Sabnie, co zaowocowało wybraniem go na stanowisko Gminnego Komendanta ZOSP (funkcję tę pełnił do roku 2007). Leszek Iwaniuk już od roku 1994 aktywnie uczestniczył w życiu publicznym swojej gminy, kiedy został po raz pierwszy wybrany na Radnego Gminy Sabnie z listy ludowców. Podczas swojej pierwszej kadencji został mianowany na Członka Zarządu. W kolejnych latach 1998 – 2002, zaufanie i sympatia mieszkańców pozwoliły mu na pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Sabnie. Jest właścicielem średniej wielkości gospodarstwa. Przez wiele lat prowadził własną działalność gospodarczą.  Pracował w Agencji Rynku Rolnego na samodzielnym stanowisku głównego specjalisty, następnie doradca Prezesa Agencji Rynku Rolnego oraz Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku rolnego w Warszawie. Pełnił również funkcję Dyrektora Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego Warszawa. Obecnie Starosta Powiatu Sokołowskiego oraz Prezes Zarządu OP ZOSP RP.

Wielki Gościniec Litewski

Lista Członków Założycieli Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski z siedzibą w Sokołowie Podlaskim.

 1. Krystyna Matysiak z Sokołowa Podlaskiego
 2. Wanda Wierzchowska z Sokołowa Podlaskiego
 3. Barbara Kuligowska - Roman z Wierzbna
 4. Jadwiga Giers z Węgrowa
 5. Adam Karczewski z Grębkowa
 6. Aneta Rybarczyk z Nowej Wsi Kosowskiej
 7. Mirosław Reczko z Ciechanowca
 8. Zbigniew Romaniuk z Brańska
 9. Andrzej Anusiewicz z Rudki
 10. Anna Trębicka z Sokołowa Podlaskiego
 11. Jerzy Maksjan z Sokołowa Podlaskiego
 12. Krystyna Bogucka z Ciechanowca
 13. Zbigniew Bocian z Sokołowa Podlaskiego
 14. Roman Postek z Węgrowa
 15. Danuta Grodzka - Wojdyna z Zambrzyńca
 16. Marta Sosnowska z Siedlec
 17. Leszek Iwaniuk z Sabni
 18. Leszek Celej z Mińska Mazowieckiego
 19. Bogusław Karakula z Sokołowa Podlaskiego
 20. Maria Koc z Węgrowa
 21. Stanisław Cieciera z Sokołowa Podlaskiego

 

 

 

 

Projekty Współfinansowane z Funduszy Unijnych realizowane przez Powiat Sokołowski

W ramach Programu Operacyjnego "Polska Cyfrowa"

 

Lp

Tytuł projektu

Okres realizacji

Wartość projektu

1 Zdalna Szkoła 31.03.2020 - 15.12.2020 69 666,00

 

 

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Lp

Tytuł projektu

Okres realizacji

Wartość projektu

1 Wsparcie dla Mazowsza 2020 238 291,16
2 Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 28.07.2020 - 30.11.2020 91 163,20
3 Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakłdów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" 2020 26 819,39

 

 

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Lp

Tytuł projektu

Okres realizacji

Wartość projektu

1 Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego 2020 34 999 800,00
2 Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego 2018 - 2023 6 836 634,27
3 Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego dla Powiatu Sokołowskiego 2017 - 2020 54 865 341,37
4 Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego 2016 - 2018 724 627,35
5 Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu sokołowskiego 2014 - 2015 1 005 532,89
6 Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych 2009 - 2012 1 117 520,00
7 Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim 2008 - 2012 6 276 607,62

 

 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lp

Tytuł projektu

Okres realizacji

Wartość projektu

1 Regionalne zwyczaje żniwne i dożynkowe 2019 29 419,00
2

Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu "Kol. Hołowienki"

gmina Sabnie, Powiat Sokołowski

2018 - 2023 3 887 961,46
3

Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu "Sabnie"

gmina Sabnie, Powiat Sokołowski

2018 - 2023 10 628 658,54
4

Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu "Łuzki"

gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski

2016 - 2023 8 091 361,93
5

Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu "Czekanów"

gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski

2016 - 2023 6 629 420,01
6 Regionalne zwyczaje żniwne i dożynkowe 2018 24 949,89
7

Jesienny Powiatowy Turniej Piłkarskich

Siódemek o Puchar Starosty Sokołowskiego

2014 24 960,00
8 Powiatowy Dzień Strażaka – Piknik Rodzinny 2014 38 360,00
9 Nadbużańskim szlakiem- stworzenie wirtualnej prezentacji najciekawszych miejsc z terenu LGD w powiecie sokołowskim 2013 - 2014 24 578,00
10 IV Dożynki Powiatowe 2014 24 880,00
11 III Dożynki Powiatowe 2013 24 960,00

 

 

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Lp

Tytuł projektu

Okres realizacji

Wartość projektu

1

Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska-Ukraina w ramach wzmacniania infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi

2012 - 2014

3 542 626,08

 

 

 

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Lp

Tytuł projektu

Okres realizacji

Wartość projektu

1

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie sokołowskim

2013 - 2015

863 000,00

 

 

 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lp.

Tytuł projektu

Termin realizacji

Wartość projektu

1 Przyjazny Urząd 2011 - 2013 340 794,72
2 Podniesienie Kwalifikacji Zawodowych i Rehabilitacja Zdrowotna Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym 2008 - 2014 700 000,00 rocznie
3 Stop wykluczeniu II 2012 48 590,00
4 Stop wykluczeniu 2012 48 590,00
5 Warsztaty twórczo - poznawcze osób niepełnosprawnych 2012 49 950,00
6 Warsztaty twórczo - poznawcze osób niepełnosprawnych w DPS w Wirowie 2012 49 950,00
7 Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – II w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 2012 - 2013 49 990,00
8

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – I  w Zespole Szkół im. Jana Pawła II

2012 49 990,00
9 Nowa jakość urzędów JST – usprawnienie funkcjonowania i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej Powiatu Sokołowskiego 2010 - 2012 640 111,50
10 Szkolenie Dowódców OSP – szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 2012 42 890,00
11 Profesjonalne kadry regionu – program podnoszenia kompetencji pracowników przedsiębiorstw z powiatu sokołowskiego 2012 - 2013 499 315,00
12 Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim 2011 - 2013 2 346 077,46
13 Edukacja sokołowskich strażaków w zakresie ratownictwa wodnego 2011 Do 50 000,00
14 Szkoląc strażaków przeciwdziałamy wykluczeniu 2011 Do 50 000,00
15 Podnosząc kwalifikacje wzmacniamy bezpieczeństwo powiatu sokołowskiego 2012 49 988,00
16 Szansa na nowe jutro 2011 Do 50 000,00
17 Kwalifikacje szansą na lepsze jutro 2011 50 000,00
18 Profesjonalne kadry regionu – program podnoszenia kwalifikacji mieszkańców powiatu sokołowskiego 2010 - 2011 559 092,03
19 Wyszkoleni strażacy - bezpieczni mieszkańcy 2010 Do 50 000,00
20 Jesteśmy po to by wzajemnie sobie pomagać w podróży zwanej życiem 2010 - 2011 277 015,00
21 Edukacja ratownicza strażaków ochotników powiatu sokołowskiego 2010 49 992,00
22 Bezpieczny Powiat - edukacja strażaków ochotników powiatu sokołowskiego 2010 Do 50 000,00
23 Udany Start 2010 49 175,00
24 Nauczymy Cię jak zaplanować swoją przyszłość zawodową 2010 - 2011 1 245 235,00
25 Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2010 50 000,00
26 FLIS- Forum Lokalnych Inicjatyw Społecznych na rzecz rynku pracy i zasobów ludzkich w powiecie sokołowskim 2010 36 201,00
27 Wykwalifikowani nauczyciele gwarantem jakości kształcenia w szkołach powiatu sokołowskiego 2009 - 2012 1 116 072,00
28 Podniesienie procesu jakości kształcenia w zawodzie hotelarz 2009 - 2010 202 577,77
29 Logistyk – zawód przyszłości 2009 - 2010 693 935,00
30 Lokalna Grupa Działania Powiatu Sokołowskiego 2009 50 000,00

 


Komisje Stałe

 

 

Komisja Budżetu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Przewodniczący:  Bogdan Czarnocki

Skład komisji:

 

 

Jolanta Ciołkowska

Radna

  Bogdan Czarnocki

Radny

 

Ryszard Domański

Radny

 

Jacek Odziemczyk

Radny

 

Longina Oleszczuk

Radna

 

Marek Ratyński

Radny
 

Jerzy Strzała 

Radny

  Krzysztof Więsak 

Radny

 


Komisja Oświaty i Kultury

Przewodniczący:  Marek Ratyński

Skład komisji:

 

Bogdan Czarnocki

Radny

 

Longina Oleszczuk

Radna

  Andrzej Kietliński

Radny

  Grzegorz Kobyliński 

Radny

 

Urszula Krzymowska

Radna

 

Jacek Odziemczyk

Radny

  Marek Ratyński

Radny

  Sławomir Wróblewski

Radny


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Grzegorz Kobyliński

Skład komisji:

 

Leszek Iwaniuk

 

Radny

 

Wojciech Jańczuk 

Radny

 

Grzegorz Kobyliński

Radny

 

Urszula Krzymowska 

Radna

 

Łukasz Śmiejkowski 

RadnyKomisja Rolnictwa i Środowiska

Przewodniczący: Sławomir Wróblewski

Skład komisji:

 

Ryszard Domański

Radny

 

Wojciech Jańczuk

Radny

  Andrzej Kietliński

Radny

 

Jarosław Misiak

Radny

 

Jerzy Strzała

Radny

  Krzysztof Więsak

Radny

 

Sławomir Wróblewski

Radny

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Przewodnicząca: Urszula Krzymowska

Skład komisji:

 

Jolanta Ciołkowska

Radna

 

Bogdan Czarnocki

Radny

 

Leszek Iwaniuk

Radny

  Urszula Krzymowska

Radna

  Jacek Odziemczyk 

Radny

  Jarosław Puścion 

Radny

  Marek Ratyński 

Radny

  Łukasz Śmiejkowski 

Radny


 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu

Przewodniczący: Łukasz Śmiejkowski

Skład komisji:
 

Jarosław Misiak

Radny
 

Łukasz Śmiejkowski

Radny
 

Sławomir Wróblewski

Radny

 

Inwestycje powiatowe w latach 2011 - 2020

 

 

Inwestycje zrealizowane przez Powiat Sokołowski w latach 2011 - 2020

 

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Koszty zadania ogółem Środki zewnętrzne na realizację zadania
1. Zakup komputerów stacjonarnych do sali dydaktycznej ZS NR 1 w Sokołowie Podlaskim - zestawy komputerowe - 14 szt., przełącznik switch - 7 szt., routery - 7 szt., zestawy montażowe do kabli - 7 szt. 11.12.2020 - 28.12.2020 39 962,00 -
2. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  w okresie epidemii COVID - 19 - zakup 29 laptopów oraz środków ochrony indywidualnej. 28.11.2020 - 30.11.2020 91 163,00

76 832,00

EFS w ramach POWER

14 330,86

wkład krajowy

3. Zdalna Szkoła - zakup 34 laptopów do nauki zdalnej 31.03.2020 - 15.12.2020 69 666,00

69 666,00

grant z POPC

4. Zakup 10 kpl. nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla KP PSP w Sokołowie Podl. 14.10.2019 - 18.11.2019 34 932,00

30 000,00

dotacja WFOŚIGW

5. Utworzenie nowej pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podl. 09.10.2019 - 31.12.2019 48 078,72

33 655,00

dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego

6. Zakup drona wielozadaniowego 08.11.2019 - 02.12.2019 41 132,03

30 000,00 - budżet Województwa Mazowieckiego

5 000,00 - darowizna

2 000,00 - Miasto Sokołów Podlaski

1 000,00 - Miasto i Gmina Kosów Lacki

1 000,00 - Gmina Bielany

7. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie dostępu do pomieszczeń rehabilitacyjnych poprzez budowę szybu i montaż windy zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie 02.05.2019 - 30.12.2019 363 705,41

150 859,64

środki PFRON

8. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego sprzyjającego aktywności fizycznej oraz rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości w I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podl. 25.10.2018 - 21.12.2018 344 125,09

100 000,00

dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego

9. Ogrodzenie i ścieżki piesze w Zespole Szkół Specjalnych 01.08.2017 - 24.08.2017 24 390,90 -
10. Ogród multisensoryczny "Mały Ogród Wielkich Możliwości" przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II  w Sokołowie Podlaskim do 29.06.2017 213 510,31

143 839,38

dotacja WFOŚiGW

11. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim 15.02.2017 - 04.05.2017 110 240,00

32 984,00

dotacja PFRON

12. Remont Sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym oraz sali gimnastycznej i korekcyjnej w Zespole Szkół Nr 1 09.08.2016 - 02.12.2016 263 094,46

131 546,00

dotacja z MSiT

13. Budowa "Ptasiego Centrum" na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim w ramach zadania "Budowa Hali Sportowej przy ZS Nr 1 w Sokołowie Podlaskim" 25.08.2016 - 23.11.2016 98 786,92

29 589,00

dotacja WFOŚiGW

14. Budowa nawierzchni dróg wewnętrznych, stanowisk postojowych, placów, chodników i ogrodzenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową wraz z infrastrukturą" 01.06.2016 - 09.09.2016 293 226,20

95 800,00

dotacja MSiT

15. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim 07.10.2014 - 12.09.2016 6 030 739,00 1 857 000,00
16.

Remont sali gimnastycznej w I LO w Sokołowie Podlaskim

do 30.11.2014 202 724,65 101 300,00


 

Wykaz inwestycji na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych przez Powiat na terenie

miasta Sokołów Podlaski w latach 2018-2020.  

 

2020

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Miasta Wartość dofinansowania zewnętrznego/źródła
1. Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego - Przebudowa ul. Długiej  792 634,14 -

222 779,20

UE

569 854,94

2. Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego - Rozbudowa ulicy Niecieckiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Świerkową i budową kanalizacji deszczowej w ulicy Niecieckiej i Świerkowej; Przebudowa ulicy Wilczyńskiego 4 150 877,10 671 999,57

671 999,56

UE

2 717 585,66

BP

89 292,31

3.

Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego -  Rozbudowa ulicy Targowej  i Oleksiaka „Wichury” z parkingami przy ulicy Targowej i Oleksiaka „Wichury” wraz z budową kanalizacji deszczowej (Wiaty przystankowe, wiaty Parkingów B&R przy ulicy Targowej oraz wiaty parkingów B&R przy ulicy Oleksiaka „Wichury”);

Budowa parkingu „B&R” w miejscowości Sabnie;

Budowa Parkingu „B&R” w miejscowości Jabłonna Lacka

2 379 844,13

265 139,30

Miasto Sokołów Podlaski

160 675,81

 

Gm. Sabnie

77 442,14

parking "B&R" w Sabniach

 

Gm. Jabłonna Lacka

27 021,35

parking "B&R" w Jabłonnie Lackiej

UE

1 747 195,74

BP

102 369,78

RAZEM: 7 323 355,37 937 138,87 1 159 918,06 5 226 298,33

 

2019

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Miasta Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1 Rozbudowa ulicy Szkolnej wraz z przebudową przepustów i budową kanalizacji deszczowej 2 396 093,11 288 932,13 288 932,13 1 818 228,85
2 Rozbudowa ulicy Targowej i Oleksiaka Wichury z parkingami przy ulicy Targowej i Oleksiaka „Wichury” wraz z budową kanalizacji deszczowej (Ulica Targowa); Rozbudowa ulicy Stadionowej i Ząbkowskiej; Rozbudowa ulicy Targowej i Oleksiaka Wichury z parkingami przy ulicy Targowej i Oleksiaka „Wichury” wraz z budową kanalizacji deszczowej (Centrum Przesiadkowe przy ulicy Targowej) 3 828 626,44 310 668,47 310 668,47 3 207 289,50
3 Rozbudowa ulicy Lipowej; Przebudowa ulic Kolejowej i  J. Gagarina  wraz z odwodnieniem 5 433 355,47 433 081,93 445 880,24 4 554 393,30
4 Rozbudowa ulicy Targowej i Oleksiaka Wichury z parkingami przy ulicy Targowej i Oleksiaka „Wichury” wraz z budową kanalizacji deszczowej (Ulica Oleksiaka „Wichury” wraz z parkingami „Park&Ride”, „Bike&Ride”); Przebudowa Alei 550-lecia 1 476 244,89 116 355,34 183 206,46 1 176 683,09
5 Rozbudowa ulicy Marii Curie-Skłodowskiej; Przebudowa ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1 703 214,46 62 545,78 174 442,49 1 466 226,19
RAZEM:   14 837 534,37 1 211 583,65 1 403 129,79 12 222 820,93

 

2018

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Miasta Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1 Rozbudowa ulicy Piłsudskiego, Ks. J. Bosco, Bartoszowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz Wojska Polskiego z budową kanalizacji deszczowej 4 761 478,02 368 944,31 368 944,33 4 023 589,38
RAZEM: 4 761 478,02 368 944,31 368 944,33 4 023 589,38

 

Wykaz inwestycji na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Jabłonna Lacka w latach 2011-2020.

 

2018

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Gminy Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1 Przebudowa chodnika w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3926W w miejscowości Łuzki o długości ok.630 m 158 970,95 59 250,00 99 720,95 -  
2 Odbudowa drogi powiatowej nr 3924W Nowomodna - Łuzki na odcinku od km 3+050 do km 5+150 o długości 2,1km wraz z przepustem w km 3+414, gm. Jabłonna Lacka 2 467 418,00 273 623,00 231 623,00 1 962 172,00
3 Rozbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz -Włościańska – Sabnie wraz z przebudowa przepustów; Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie – Stasin; Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3919W na odcinku Stasin- Jabłonna Lacka  1 849 074,44 94 384,94 57 033,15 1 697 656,35
RAZEM: 4 475 463,39 427 257,94 388 377,10 3 659 828,35

 

2017

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3909W na odcinku Jabłonna Lacka - Toczyski o długości 1350 mb - zamówienie uzupełniające na odcinku o długości 0,800 km 107 287,98 - 107 287,98 -
2 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3909W na odcinku Jabłonna Lacka - Toczyski o długości 1350 mb 362 096,93 181 048,46 181 048,47 -
3 Przebudowa chodnika w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3909W - ul. Klonowa w Jabłonnie Lackiej o  długości ok. 165m 35 077,96 15 750,00 19 327,96 -
4 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 9321W,  na odcinku Mołożew - Skrzeszew - Etap I 64 000,00 32 000,00 32 000,00 -
RAZEM: 568 462,87 228 798,46 339 664,41 -

 

2015

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1 Przebudowa ulicy Długiej w Jabłonnie Lackiej w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3922W i nr 3920W 99 907,98 49 953,99 49 953,99 -
2 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Bujały Gniewosze - Morszków, od km 10+208 do km 13+450 1 985 960,85 501 722,93 498 032,92 986 205,00
3 Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3921W w miejscowości Gródek w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego" 48 830,85 11 395,36 5 470,51

31 964,98

RAZEM: 2 134 699,68 563 072,28 553 457,42 1 018 169,98

 

2014

 

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

Odbudowa mostu na cieku wodnym bez nazwy w ciągu drogi kategorii powiatowej

nr 3926W w obrębie ewidencyjnym Łuzki, w km 9+250, gm. Jabłonna Lacka.

444 641,58

96 358,58

22%

48 283,00

11%

300 000,00

Wojewoda Mazowiecki

67%

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3925W

w miejscowości Wierzbice.

283 647,47

141 823,74

50%

141 823,73

50%

-

RAZEM:

728 289,05

238 182,32

190 106,73

300 000,00

 

2013

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

 

1

„Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór - Bujały Gniewosze od km 6+563 do km 10+208”.

1 158 350,14

212 640,10

18%

366 535,08

32%

579 174,96

Wojewoda Mazowiecki

50%

 

 

2

Roboty dodatkowe do zadania pt. „Przebudowa drogi kategorii powiatowej  nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór – Bujały Gniewosze od km 6+563 do km 10+208”.

29 996,43

14 998,22

50%

14 998,21

50%

-

 

3

„Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3909W i 3920W w Dzierzbach, gm. Jabłonna Lacka, od km 10+625 do km 11+392,1 od km 4+142,10 do km 4+500”.

1 131 173,62

142 583,32

13%

142 579,30

13%

846 011,00

Wojewoda Mazowiecki

74%

 

4

„Remont przepustu w miejscowości Dzierzby na drodze kategorii powiatowej nr 3909W, w km 0+652,75, gm. Jabłonna Lacka”.

67 887,33

33 943,67

50%

33 943,66

50%

-

 

RAZEM:

2 387 407,52

404 165,31

558 056,25

1 425 185,96

 

 

2012

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3922W, na odcinku Jabłonna Lacka – Krzemień Wieś- Wieska, o długości 3,000 km.

954 610,64

4 613,14

0,5%

4 612, 50

0,5%

945 385,00

Wojewoda Mazowiecki

99%

2

Przebudowa drogi powiatowej nr 3923W na odcinku o długości 0,471 km, we wsi Mołożew Wieś i Mołożew Dwór.

183 877,95

91 938,97

50%

91 938,98

50%

-

RAZEM:

1 138 488,59

96 552,11

96 551,48

945 385,00

 

2011

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Odbudowa przepustu i nawierzchni jezdni na drodze kategorii powiatowej Nr 9324W w Wirowie, gmina Jabłonna Lacka, uszkodzony przez wody opadowe.

24 969,00

24 969,00

100%

-

-

RAZEM:

24 969,00

24 969,00

-

-

 

Wykaz inwestycji na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Repki w latach 2011-2020.

 

2019

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Gminy Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne – granica administracyjna Powiatu Sokołowskiego, od km 8+760 do km 14+165 na terenie gminy Repki 7 283 089,95 1 541 544,95 1 541 545,00 4 200 000,00
RAZEM: 7 283 089,95 1 541 544,95 1 541 545,00 4 200 000,00

 

2018

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Gminy Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3930W na odcinku Kożuchówek - Włodki, od km 0+320 do km 2+000 o długości 1,680km, gm. Repki 775 588,89 164 588,89 611 000,00  - 
2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3927W Józin - Kamianka na odcinkach od km 0+000 do km 0+430 o od km 0+675 do km 2+754 o łącznej długości 1,230km, gm. Repki 1 763 150,00 180 845,00 180 845,00 1 401 460,00
RAZEM: 2 538 738,89

345 433,89

791 845,00 1 401 460,00

 

2017

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W w miejscowości Liszki na odcinku o długości 135 mb 48 532,96 24 266,48 24 266,48 -
2 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3927W w miejscowości Kamianka na odcinku o długości 150 mb 51 512,25 25 756,12 25 756,13 -
3 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3926W na odcinku Kamianka - Czekanów o długości 250 mb 74 360,61 37 180,30 37 180,31 -
4 Przebudowa - modernizaja drogi kategorii powiatowej nr 3927W na odcinku Józin - Kamianka, od km 0+430 do km 1+675, o dł. 1245 mb - Etap I, gm. Repki 481 408,69 165 704,34 165 704,35 150 000,00
5 Przebudowa chodnika w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3932W w Wyozębach Podawcach, gm. Repki 150 000,00 75 000,00 75 000,00 -
6 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W, na odcinku Mołożew - Skrzeszew - Etap I (odtworzenie rowów) 36 000,00 18 000,00 18 000,00 -
RAZEM: 841 814,51 345 907,24 345 907,27 150 000,00

 

2016

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3932W w miejscowości Wyrozęby-Konaty, na odcinku o długości 0,700 km 142 071,03 44 552,20 87 518,83 -
2 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W w miejscowości Sawice na odcinku o długości 0,700 km 99 605,40 49 803,13 49 802,27 -
3 Odbudowa mostu na cieku Zanioski w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3933W na granicy obrębów Ostrowiec i Liszki w km 5+513, gm. Repki 813 930,26 122 953,26 87 500,00 603 477,00
RAZEM: 1 055 606,69 217 308,59 234 821,10 603 477,00

 

2015

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1 Odbudowa mostu na cieku Zanioska w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3933W na granicy obrębów Liszki i Ostrowiec, w km 4+395, gm. Repki 689 272,70 108 293,50 108 281,20 472 698,00
2 Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3935W w miejscowości Wasilew Skrzeszewski - Etap I 383 507,98 117 947,64 117 560,34 148 000,00
3 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W, na odcinku Kobylany - Skorupki do granicy powiatu (Etap II) 111 632,83 55 816,42 55 816,41 -
4 Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3933W na odcinku o długości 790m w miejscowości Skrzeszew w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego" - zamówienie uzupełniające 17 662,80 8 831,40 8 831,40 -
5 Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3933W na odcinku o długości 790m w miejscowości Skrzeszew w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego" 154 823,06 35 827,28 17 389,06

101 606,72

środki unijne

RAZEM: 1 356 899,37 326 716,24 307 878,41 620 698,00

 

2014

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Przebudowa drogi powiatowej nr 3926W w miejscowości Repki.

65 105,75

42 105,75

65%

23 000,00

35%

-

RAZEM:

65 105,75

42 105,75

23 000,00

-

 

2013

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

„Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Rogów – Repki  w km 12+458 – 16+649”.

374 515,28

48 180,28

13%

29 065,00

8%

297 270,00

Wojewoda Mazowiecki

79%

2

„Przebudowa chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej 3928W w Rogowie wraz z odwodnieniem drogi kategorii powiatowej 3918W”.

40 209,68

17 709,68

44%

22 500,00

56%

-

RAZEM:

414 724,96

65 889,96

51 565,00

297 270,00

 

2012

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W, na odcinku Rogów – Repki w km 12+458 – 16+649.

2 952 568,20

639 404,24

21%

314 088,96

11%

1 999 075,00

Wojewoda Mazowiecki

68%

RAZEM:

2 952 568,20

639 404,24

314 088,96

1 999 075,00

 

2011

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Przebudowa drogi powiatowej nr 3932W Repki – Borychów – Wyrozęby – Sawice – granica powiatu, na terenie gminy Repki, w powiecie sokołowskim, o długości 5,289 km.

3 744 970,86

1 378 132,86

37%

500 000,00

13%

1 866 838,00

Wojewoda Mazowiecki

50%

2

Odbudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3936W, DK nr 62 – Mogielnica – Szczeglacin, na odcinku od drogi krajowej nr 62 do granicy powiatu sokołowskiego, gm. Repki, o dł. 0,566 km.

524 150,63

74 150,63

14%

50 000,00

10%

400 000,00

Ministerstwo SwiA

76%

3

Przebudowa zjazdów na drodze powiatowej nr 3932W na stacji paliw w Repkach i na działkę nr 347 w Wyrozębach.

11 0001,34

7 201,34

65%

3 800,00

35%

-

4

Przebudowa chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3932W w Sawicach Wieś, gm. Repki.

15 096,19

15 096,19

100%

-

-

RAZEM:

4 295 219,02

1 474 581,02

553 800,00

2 266 838,00

 

Wykaz inwestycji na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Sterdyń w latach 2011-2020.

 

2020

 

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska – Grądy – Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 odługości 2,900 km

2 923 747,48 315 508,17

Gm. Sterdyń

148 476,21

Gm. Kosów Lacki

120 766,10

FDS

2 338 997,00
RAZEM: 2 923 747,48 315 508,17 269 242,31 2 338 997,00


2018

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Gminy Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3907W, na odcinku Sterdyń- Kiełpiniec od km 0+273 do km 0+873 i od km 3+390 do km 4+090 o długości łącznej 1,300km na terenie gm. Sterdyń - Etap I 403 981,20 203 981,20 200 000,00 -  
RAZEM: 403 981,20 203 981,20 200 000,00 -  

 

2017

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3908W w miejscowości Paderewek, na odcinku o długości 500 mb, gm. Sterdyń 121 770,00 46 000,00 46 000,00 29 770,00
RAZEM: 121 770,00 46 000,00 46 000,00 29 770,00

 

2015

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1 Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3907W w miejscowości Kamieńczyk w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego" 83 534,64 19 424,25 9 368,56 54 741,83
RAZEM: 83 534,64 19 424,25 9 368,56 54 741,83

 

2014

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906W w obrębie ewidencyjnym Lebiedzie, od km 6+333 do km 8+833 realizowanego przez Powiat Sokołowski w ramach programu wieloletniego Pm.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

1 572 505,76

393 126,88

25%

393 126,88

25%

786 252,00

Wojewoda Mazowiecki

50%

2

Budowa chodnika na drodze kategorii powiatowej

nr 3909W w miejscowości Łazów, gm. Sterdyń.

25 000,00

25 000,00

100%

-

-

RAZEM:

1 597 505,76

418 126,88

393 126,88

786 252,00

 

2013

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

„Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3910W w Szwejkach, gm. Sterdyń na odcinku o długości łącznej 0,400 km”.

114 018,72

27 009,36

24%

27 009,36

24%

60 000,00

FOGR

52%

2

„Wykonanie remontu przepustu na drodze kategorii powiatowej nr 3907W w Kiełpińcu”.

51 148,32

51 148,32

100%

-

-

3

Wykonanie przepustu na drodze kategorii powiatowej nr 3906W w obrębie ewidencyjnym Grądy.

10 753,00

10 753,00

100%

-

-

RAZEM:

175 920,04

88 910,68

27 009,36

60 000,00

 

2012

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3905W, na odcinku Nowa Wieś – Stary Ratyniec, o długości 3,375 km.

182 402,60

23 924,84

13%

21 779,00

12%

136 698,76

Wojewoda Mazowiecki

75%

2

Przebudowa chodnika i zjazdów na ul. Spółdzielczej w Sterdyni  - droga kategorii powiatowej nr 3907W.

94 353,30

45 845,22

49%

48 508,08

51%

-

RAZEM:

276 755,90

69 770,06

70 287,08

136 698,76

 

2011

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Modernizacja nawierzchni dróg kategorii powiatowej nr: 3911W i 3912W w Nowym Ratyńcu, gm. Sterdyń, na odcinku o długości 0,266 km.

199 832,82

100 766,26

50%

41 066,56

21%

58 000,00

Marszałek Województwa Mazowieckiego

29%

2

Przebudowa przepustu o odbudowa jezdni, na drodze kategorii powiatowej nr 3906W w Lebiedziach, gm. Sterdyń.

22 140,00

22 140,00

100%

-

-

RAZEM:

221 972,82

122 906,26

41 066,56

58 000,00

 

Wykaz inwestycji na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Sabnie w latach 2011-2020.

 

2020

 

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Gminy Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1

Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego – Sokołów Podlaski – Nieciecz Włościańska

 

8 241 632,26 2 580 041,28 420 702,24

UE

4 880 539,66

Budżet Państwa

360 349,08

RAZEM: 8 241 632,26 2 580 041,28 420 702,24 5 240 888,74

 

 

2019

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Gminy Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1

Rozbudowa drogi kategoriipowiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włościańska – Sabnie wraz z przebudową przepustów –  odcinek Grodzisk  - Nieciecz Włościańska                                           (odc. od km 4+400 do km 7+742,58): 

3 675 818,31 246 014,58 246 014,59 3 183 789,14
RAZEM: 3 675 818,31 246 014,58 246 014,59 3 183 789,14

 

2018

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Gminy Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1 Rozbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz -Włościańska – Sabnie wraz z przebudowa przepustów; Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie – Stasin; Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3919W na odcinku Stasin- Jabłonna Lacka  2 866 991,19 141 577,42 178 929,24 2 546 484,53
RAZEM: 2 866 991,19 141 577,42 178 929,24 2 546 484,53

 

2017

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4235W w miejscowości Suchodół 41 058,36 41 058,36 - -
RAZEM: 41 058,36 41 058,36 - -

 

2016

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1 Przebudoa drogi kategorii powiatowej nr 3917W w miejscowości Stasin, gm. Sabnie, od km 0+000 do km. 0+840 121 332,15 63 546,75 57 785,40 -
RAZEM: 121 332,15 63 546,75 57 785,40 -

 

2015

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1 Przebudowa chodnika, zjazdów, parkingów oraz ścieżki rowerowej na drodze kategorii powiatowej nr 3918W w Grodzisku, gm. Sabnie w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego 307 217,64 71 143,57 34 497,93 201 576,14
2 Przebuowa chodnika, zjazdów, parkingu oraz ścieżki rowerowej na drodze kategorii powiatowej nr 3917W w Sabniach, gm. Sabnie w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego" 119 836,00 27 730,75 14 459,50 78 645,75
RAZEM: 427 053,64 280 221,89 47 957,43 98 874,32

 

2014

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3913W Sabnie - Hołowienki, o dł. 19000 mb, od km 4+900 do km 6+800 1 971 554,86 326 554,86 190 000,00 1 455 000,00
RAZEM: 1 971 554,86 326 554,86 190 000,00 1 455 000,00

 

2013

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

„Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór – Bujały Gniewosze od km 6+563 do km 10+208”.

910 132,25

355  066,21

39%

100 000,00

11%

455 066,04

Wojewoda Mazowiecki

50%

RAZEM:

910 132,25

355 066,21

100 000,00

455 066,04

 

2012

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4235W, na odcinku o długości 300 m we wsi Suchodół Włościański.

69 216,76

34 608,68

50%

34 608,08

50%

-

2.

Przebudowa chodnika i zjazdów, na drodze kategorii powiatowej  nr 3919W w Tchórznicy Włościańskiej, na odcinku o długości 527 m.

72 639,38

72 639,38

100%

Materiały na budowę chodnika.

-

RAZEM:

141 856,14

107 248,06

34 608,08

-

 

2011

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Przebudowa mostu na drodze kategorii powiatowej nr 3921W w Niecieczy, gm. Sabnie.

385 000,00

192 500,00

50%

-

192 500,00

Ministerstwo Infrastruktury

50%

2.

Przebudowa chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3919W w Tchórznicy Włościańskiej, gm. Sabnie, na odcinku o długości 0,300 km.

45 089,34

24 025,98

53%

21 063,36

47%

-

3.

Remont chodnika na drodze powiatowej nr 3918W w Sabniach i Grodzisku, uszkodzonego przez wody opadowe.

3 075,00

3 075,00

100%

-

-

RAZEM:

433 164,34

219 600,98

21 063,36

192 500,00

 

Wykaz inwestycji na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Sokołów Podlaski w latach 2011-2020.

 

2020

 

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Remont drogi powiatowej nr 4233W Ząbków-Kolonia – Ząbków – granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1,760km

1 672 919,04 - 334 584,04

FDS

1 338 335,00
RAZEM: 1 672 919,04 - 334 584,04

1 338 335,00

 

 

2016

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3916W w miejscowości Nowa Wieś, na długości 0,999 km 95 202,00 47 601,00 47 601,00 -
2. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4233W w miejscowości Ząbków, na odcinku o długości 0,999 km 137 649,40 72 090,40 65 559,00 -
3. Przebudowa - Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3927W w obrębie ewidencyjnym Podrogów, gm. Sokołów Podlaski 351 764,10 100 882,05 100 882,05 150 000,00
RAZEM: 584 615,50 220 573,45 214 042,05 150 000,00

 

2015

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Przebudowa ciągu ulic Ks. Bosco i Armii Krajowej, III Etap - na odcinku od skrzyżowania (rondo) do ul. Wolności 325 529,97 150 000,00 175 529,97 -
RAZEM: 325 529,97 150 000,00 175 529,97 -

 

2014

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4228W

w miejscowości Przywózki.

111 831,35

71 831,35

64%

40 000,00

36%

-

RAZEM:

111 831,35

71 831,35

40 000,00

-

 

2013

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3914W na odcinku: granica powiatu sokołowskiego – Karolew – Węże od km 0+000,00 do km 6+323,36”.

4 550 417,96

1 137 605,47

25%

1 137 604,49

25%

2 275 208,00

Wojewoda Mazowiecki

50%

RAZEM:

4 550 417,96

1 137 605,47

1 137 604,49

2 275 208,00

 

2012

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4228W w Przywózkach, gm. Sokołów Podlaski na odc. o długości łącznej ok. 0,445 km wraz z odwodnieniem.

626 627,83

325 274,67

52%

301 353,16

48%

-

RAZEM:

626 627,83

325 274,67

301 353,16

-

 

2011

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Odbudowa przepustu i nawierzchni jezdni na drodze kategorii powiatowej nr 4235W w Kostkach, gm. Sokołów Podlaski, uszkodzonych przez wody opadowe.

39 360,00

39 360,00

100%

-

-

RAZEM:

39 360,00

39 360,00

-

-

 

Wykaz inwestycji na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Bielany w latach 2011-2020.

 

2019

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Gminy Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1. Modernizacja – Przebudowa drogi powiatowej nr 3940W na odcinku Patrykozy – Patrykozy Kolonia, na terenie gminy Bielany – Etap I 297 859,09 108 999,55 108 859,54 80 000,00
RAZEM: 297 859,09 108 999,55 108 859,54 80 000,00

 

2018

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Gminy Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Kożuchówek - Włodki  od km 0+000 do 0+320, gm. Bielany 150 800,46 75 400,23 75 400,23 -  
RAZEM: 150 800,46 75 400,23 75 400,23 -  

 

2017

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W w miejscowości Paczuski Duże na odcinku o długości 120 mb 65 904,98 32 952,49 32 952,49 -
2. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy - Rozbity Kamień o długości 150 mb 53 964,75 26 982,37 26 982,38 -
3. Przebudowa chodnika w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3928W - ul. Słoneczna w Bielanach Żyłakach o długości ok. 350 mb 80 000,00 50,000,00 30 000,00 -
RAZEM: 199 869,73 109 934,86 89 934,87 -

 

2016

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Odbudowa mostu na Starej Rzece w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3928W w miejscowości Bielany Żyłaki w km 11+200, gm. Bielany 751 207,74 93 723,87 93 723,87 563 760,00
RAZEM: 751 207,74 93 723,87 93 723,87 563 760,00

 

2015

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Przebudowa hodnika i zjazdów w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 4229W w miejscowości Kowiesy, gm. Bielany w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego" 87 439,03 20 237,66 9 820,26 57 381,11
RAZEM: 87 439,03 20 237,66 9 820,26 57 381,11

 

2014

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W  w miejscowości Kowiesy 150 922,37 107 341,10 43 581,27 -
2. Budowa zatok postojowych w pasie drogowym drogi kategorii powiatowej nr 4229W w miejscowości Rozbity Kamień 16 000,00 16 000,00 - -
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3937W Kowiesy - Dmochy - Rogale, o dł. 2940 mb, od km 10+054 do km 7+114 1 074 854,07 130 002,07 121 852,0 823 000,00
4. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3939W w miejscowości Wyszomierz, na odcinku o długości 0,265 km 126 021,49 79 021,49 47 000,00 -
RAZEM: 1 367 797,93 332 364,66 212 433,27 823 000,00

 

2013

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

„Przebudowa mostu na rzece Stara Rzeka w miejscowości Bielany Jarosławy w ciągu drogi powiatowej nr 3939W”.

920 804,68

322 925,42 150 000,00 447 869,26

RAZEM:

920 804,68

322 925,42

150 000,00

447 869,26
 

 

2012

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3928W w obrębie ewidencyjnym Bielany – Wąsy i Kudelczyn, gm. Bielany, na odcinku o długości 1,580 km.

515 617,62

365 617,62

71%

100 000,00

50 000 – dotacja rzeczowa na wykonanie poboczy

19%

50 000,00

Marszałek Województwa Mazowieckiego

10%

RAZEM:

515 617,62

365 617,62

100 000,00

50 000,00

 

2011

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr: 3928W, 3939W, 3929W od drogi krajowej nr 63, na odcinku Bielany - Patrykozy - Kożuchówek 2 609 908,22 991 554,22 313 400,00 1 304 954,00
RAZEM: 2 609 908,22 991 554,22 313 400,00 1 304 954,00

 

Wykaz inwestycji na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Kosów Lacki w latach 2011-2020.

 

2020

 

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1

Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska – Grądy – Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 odługości 2,900 km

2 923 747,48 315 508,17

Gm. Sterdyń

148 476,21

Gm. Kosów Lacki

120 766,10

FDS

2 338 997,00
RAZEM: 2 923 747,48 315 508,17 269 242,31 2 338 997,00

 

2018

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Gminy Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1. Obudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Nowa Maliszewa od km 0+631 do km 1+890 o długości 1,259km, gm. Kosów Lacki 1 317 058,00 137 600,00 137 600,00 1 041 858,00
2. Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W Nowa Maliszewa - Guty od km 1+890 do km 4+490 o długości 2,6km wraz z przepustem w km 2+350, gm. Kosów Lacki 2 752 568,00 301 080,00 301 080,00 2 150 408,00
3. Odbudowa dróg powiatowych nr 4217W od km 1+770 do km 2+757 i nr 3901W od km 0+000 do km 0+631 w miejscowości Stara Maliszewa o długości 1,618km, gm. Kosów Lacki 1 735 784,00 185 093,00 185 093,00 1 365 598,00
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna na odcinku od km 3+480 do km 5+056 o długości 1,576km, gm. Kosów Lacki 1 902 481,00 255 723,00 173 473,00 1 473 285,00
RAZEM: 7 707 891,00 879 496,00 797 246,00 6 031 149,00

 

2017

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3912W w miejscowości Buczyn Szlachecki, na odcinku o długości 80 mb 35 507,62 17 753,81 17 753,81 -
2. Przebudowa drogi kategorii Powiatowej nr 3902W w miejscowości Tosie, na odcinku o długości 60 mb 36 347,46 18 173,73 18 173,73 -
3. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4217W - ulica Armii Krajowej w Kosowie Lackim od km 0+000 do km 0+350,00 192 501,46 178 501,46 14 00,00 -
4. Przebudowa ulicy Małkińskiej i ulicy Mostowej w Kosowie Lackim w zakresie przebudowy chodnika 150 000,00 75 000,00 75 000,00 -
5. Odbudowa przepustu w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewska w km 2+280, gm. Kosów Lacki 50 000,00 50 000,00 - -
RAZEM: 464 356,54 339 429,00 124 927,54 -

 

2016

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3901W w miejscowości Kosów Lacki - ul. Gutowska na odcinku o długości 0,460 km wraz z chodnikiem o dł. 0,560 km 212 623,95 165 968,82 46 655,13 -
RAZEM: 212 623,95 165 968,82 46 655,13 -

 

2015

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Budowa chodznika przy ul. Parkowej w Kosowie Lackim 60 007,87 30 022,69 29 985,18 -
2. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4221W  w Grzymałach, na odcinku o długości 0,990 km, od km 5+145 do km 6+135 1 136 445,70 178 658,70 115 000,00 842 787,00
3. Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 4219W w miejscowości Kosów Lacki w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego" 44 410,62 8 377,85 4 974,49 31 058,18
RAZEM: 1 240 864,19 217 059,34 149 959,67 873 845,18

 

2014

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Chruszczewka do granic powiatu.

186 278,58

93 139,29

50%

93 139,29

50%

-

2.

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3912W

w miejscowości Dybów.

62 099,10

31 049,55

50%

31 049,55

50%

-

3.

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3912W

w miejscowości Buczyn Szlachecki.

72 406,21

36 203,11

50%

36 203,10

50%

-

4.

Przebudowa ulicy Parkowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 627 do ulicy Wiejskiej w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3902W w Kosowie Lackim.

105 584,31

52 792,16

50%

52 792,15

50%

-

RAZEM:

426 368,20

213 184,11

213 184,09

-

 

2012

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3903W, na odcinku Rytele Wszołki – Rytele Święckie – granica administracyjna powiatu sokołowskiego, o długości 6,306 km.

2 635 412,22

205 906,22

8%

205 000,00

8%

2 224 506,00

Wojewoda Mazowiecki

84%

2.

Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3905W, na odcinku Nowa Wieś – Stary Ratyniec, o długości 3,375 km.

362 082,78

60 725,54

17%

30 000,00

8%

271 357,24

Wojewoda Mazowiecki

75%

3.

Przebudowa chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3903W w Rytelach Święckich – strona południowa – Etap II.

26 160,32

14 160,32

54%

12 000,00

46%

-

4.

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3902W w Tosiach, na odcinku 345m.

86 537,30

51 537,30

60%

35 000,00

40%

35 000,00 – wykonanie nawierzchni na odcinku 171 m przez przedsiębiorców.

RAZEM:

3 110 192,62

332 329,38

282 000,00

2 495 863,24

 

2011

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Wykonanie remontu betonem asfaltowym nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej nr 3912W w Nowym Buczynie, na odcinku o długości 549,5m.

55 000,00

35 000,00

64%

20 000,00

Udział mieszkańców w odbudowie poboczy.

36%

-

2. Przebudowa przepustu na drodze kategorii powiatowej w Łomnej 8 893,52 8 893,52 - -

RAZEM:

63 893,52

43 893,52

20 000,00

-

 

Wykaz inwestycji na drogach kategorii powiatowej zrealizowanych na terenie gminy Ceranów w latach 2011-2020.

 

2020

 

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3904W z drogą krajową nr 63 w miejscowości Przewóz Nurski

335 554,33

4 305,00

-

Marszałek    Województwa Mazowieckiego

100 000,00

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

231 249,33

RAZEM:

335 554,33

4 305,00

-

331 249,33

 

2018

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt w zł Wkład Powiatu Wkład Gminy Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródła
1. Przebudowa – Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3904W na odcinku Wólka Rytelska - Wszebory 665 329,08 250 164,54 250 164,54 165 000,00
RAZEM: 665 329,08 250 164,54 250 164,54

165 000,00

 

2017

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3903W w miejscowości Rytele Olechny, gm. Ceranów 60 000,00 60 000,00 - -
RAZEM: 60 000,00 60 000,00 - -

 

2016

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3905W na odcinku Ceranów - Lubiesza o długości 0,920 km 116 505,60 70 368,30 46 137,30 -
RAZEM: 116 505,60 70 368,30 46 137,30 -

 

2014

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 3905W

w Lubiesza – Etap I.

213 788,93

84 788,93

40%

20 000,00

9%

109 000,00

Marszałek Województwa Mazowieckiego

51%

RAZEM:

213 788,93

84 788,93

20 000,00

109 000,00

 

2012

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koszt w zł

Wkład Powiatu

Wkład Gminy

Wartość dofinansowania zewnętrznego/ źródło

1.

Przebudowa mostu na rzece Buczynka w Wólce Rytelskiej, na drodze kategorii powiatowej nr 3904W.

642 585,69

246 885,69

38%

64 000,00

10%

331 700,00 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

52%

RAZEM:

642 585,69

246 885,69

64 000,00

331 700,00

        

Lata 2011—2013 były trudnym okresem dla wszystkich samorządowców.

Nasz Powiat w tym okresie zrealizował jednak wiele inwestycji poprawiających
i podnoszących standard życia naszych mieszkańców.

Powiat Sokołowski w latach 2011-2013

 

Inwestycje drogowe: Szczególowy spis -->

 

Inwestycje w jednostkach organizacyjnych powiatu: Szczegółowy Spis -->

 

 

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

ul. Wolności 23

08-300 Sokołów Podlaski 

tel. 25 781 74 00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej artykułów…

 1. Polityka cookies